Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Становлення хімічних досліджень у Харківському практичному технологічному інституті (Харківському технологічному інституті імператора Олександра ІІІ) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-10
Гутник М.В., Ткаченко С.С.
Сторінки: 157–167
Короткий огляд

Показано зародження вищої технічної школи у Слобідській Україні в останній чверті ХІХ ст. на прикладі Харківського практичного технологічного інституту (1885 р.). На час відкриття ХПТІ Харків стає одним із важливих промислових центрів півдня Російської імперії. Були розвинені: цукробурякова промисловість, винокуріння, пивоваріння та солеваріння. Наявність багатої сировинної бази спонукала до відкриття перспективних видів виробництв: маслоробного, олійницького, шкіряного, миловарного, клеєварного, паперового, фаянсового. Саме ці напрями промисловості визначили пріоритет у підготовці фахівців хімічного відділення інституту. Відразу було створено матеріально-технічну базу хімічного відділення – лабораторії, майстерні та перші кафедри. На початковому етапі організація навчального процесу відбувалася за прикладом Петербурзького технологічного інституту. На молодших курсах слухачі хімічного відділення вивчали теоретичні дисципліни фундаментальних, прикладних і технічних наук у комплексі з практичними заняттями у хімічних лабораторіях й майстернях. На старших курсах центральне місце у викладанні займали прикладні дисципліни та проектування з них.

Впродовж перших років функціонування Харківського технологічного інститут (назва закладу з 1898 р.) спостерігався потужний вплив досягнень у галузі хімії та хімічної технології європейської наукової школи, насамперед німецької. Завдяки стажуванню провідних викладачів ХТІ у наукових центрах Європи тривав постійний обмін новітньою інформацією.

Ключові слова
Харків, Харківський практичний технологічний інститут, хімія та хімічна технологія, викладачі, наукові стажування
Список використаних джерел та літератури
 1. Голова В.В. Внесок професора О. П. Лідова у підготовку кадрів хімічної науки у Харківському технологічному інституті. Українознавчий альманах / відп. редактор. М. Обушний. Київ: Вид-во. ТОВ «Вадекс», 2013. Вип. 14. С. 182–184.
 2. Камчатний В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855–1918 рр.) в галузі хімії: монографія. Харків: Золоті сторінки, 2018 – 232 с.
 3. Черниш І. М. Основні напрямки підготовки інженерів-хіміків у Харківському практичному технологічному інституті. Питання історії науки і техніки, 2007, № 2, С. 33–39.
 4. Федосова І. В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014, 397 с.
 5. Мельник Т. В. Зародження і розвиток наукової школи академіка В.І. Атрощенка. Нариси з історії природознавства і техніки, 2002. Вип. 44. С. 92–94.
 6. Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского технологического института в конце ХІХ – начале ХХ веков : монография. Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2016, 264 с.
 7. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. 770, оп. 1, спр. 25. Про будівництво вечірньої будівлі хімічних майстерень й житлового будинку, 1885, 147 арк.
 8. Известия Харьковского технологического института императора Александра III: В 12 т.  Харьков: Типография и литография М. Зильберберг и С-вья, 1905–1917, Т.1, 290 с.
 9. ДАХО, ф. 770, оп. 1, спр.188. Журнал навчального комітету ХТІ за 1893 р., 77 арк.
 10. ДАХО, ф. 770, оп. 1, спр.255. Журнал навчального комітету ХТІ за 1896 р., 66 арк.
 11. ДАХО, ф. 770, оп. 1, спр. 390. Журнали навчального комітету ХТІ, 88 арк.
 12. ДАХО, ф. 770, оп. 1, спр. 543. Звіт про стан інституту за 1905 р., 126 арк.
 13. Архів НТУ «ХПІ» Ф. Р-4203, Харьковский Химико-технологический институт им. Кирова, оп. 4, спр. 232. Справа Гулінова Григорія Миколайовича, 1932 р., 36 арк.
 14. ДАХО, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 77. Справа про службу лаборанта Григорія Гулінова, 1930 р., 145 арк.
 15. ДАХО, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 169. Справа про службу лаборанта Мефодія Івановича Кузнєцова, 1904 р., 195 арк.
 16. ДАХО, ф. 770, оп. 1, спр. 612, Журнал засідань навчального комітету Харківського технологічного інституту, 277 арк.
 17. ДАХО, ф. 770, оп. 1, спр. 690. Про командирування викладацького складу за кордон та у межах Росії, 25 арк.
 18. ДАХО, ф. Р. 1682, оп.2, спр. 37. Справа про службу лаборанта при кафедрі технології поживних речовин Олексія Володимировича Брагіна, 1911 р., 74 арк.
 19. ДАХО, ф. 770, оп. 1, спр. 99. Наукові командировки професорів на російські та іноземні заводи, 1890, 327 арк.
References
 1. Holova V.V. (2013). Vnesok profesora O . P . Lidova u pidhotovku kadriv khimichnoi nauky u Kharkivskomu tekhnolohichnomu instytuti [Professor OP Lidov's contribution to the training of chemical science personnel at Kharkov Institute of Technology]. Ukrainoznavchyi almanakh[Almanac of Ukrainian Studies]. Kyiv: Vyd-vo. TOV «Vadeks», 14, 182–184. [in Ukrainian].
 2. Kamchatnyi V.H. (2018). Naukovo-osvitnii dorobok profesora I.P. Osypova (1855–1918 rr.) v haluzi khimii: monohrafiia [The scientific and educational achievements of Professor I. Osipov (1855–1918) in chemistry: monograph]. Kharkiv: Zoloti storinky, 232. [in Ukrainian].
 3. Chernysh I. M. (2007). Osnovni napriamky pidhotovky inzheneriv-khimikiv u Kharkivskomu praktychnomu tekhnolohichnomu instytuti [Main directions of training of chemical engineers at Kharkov practical technological institute]. Pytannia istorii nauky i tekhniky [Questions of the history of science and technology], 2, 33–39. [in Ukrainian].
 4. Fedosova I. V. (2014). Rozvytok vyshchoi inzhenerno-tekhnichnoi osvity v Ukraini (kinets KhIKh – persha polovyna KhKh st.) : monohrafiia [Development of higher engineering education in Ukraine (the end of XIX – the first half of XX century): monograph]. Uman : FOP Zhovtyi O.O., 397. [in Ukrainian].
 5. Melnyk T.V. (2002). Zarodzhennia i rozvytok naukovoi shkoly akademika V.I. Atroshchenka [The origin and development of the academic school of academician V. Atroshchenko]. Narysy z istorii pryrodoznavstva i tekhniky [Essays on the history of science and technology], 44, 92–94. [in Ukrainian].
 6. Zhurylo D. Iu. (2016) Stanovlenye y razvytye Kharkovskoho tekhnolohycheskoho ynstytuta v kontse KhIKh – nachale KhKh vekov : monohrafyia [Formation and development of Kharkov Institute of Technology in the late XIX – early XX centuries: monograph]. – Kh. : Pidruchnyk NTU «KhPI», 264. [in Russian].
 7. Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti [State Archive of Kharkiv Region] (1885), f. 770, op. 1, spr. 25. Pro budivnytstvo vechirnoi budivli khimichnykh maisteren y zhytlovoho budynku [About the construction of an evening building of chemical workshops and an apartment building], 147. [in Ukrainian].
 8. Yzvestyia Kharkovskoho tekhnolohycheskoho ynstytuta ymperatora Aleksandra III: V12 t. [Proceedings of the Kharkov Technological Institute of Emperor Alexander III: B12 vol.] (1905–1917). Kharkov: Typohrafyia y lytohrafyia M. Zylberberh y S-via, 1, 290. [in Russian].
 9. D AHO[State Archive of Kharkiv Region] (1883). F.770, op. 1, spr.188. Zhurnal navchalnoho komitetu KhTI za 1893 r. [Book of the Training Committee of KhTI, 1893], 77. [in Ukrainian].
 10. D AHO [State Archives of Kharkiv region] (1896), f. 770, op. 1, spr.255. ZHurnal navchal'nogo komіtetu HTІ za 1896 r. [Journals of the KTI Training Committee], 66. [in Ukrainian].
 11. D AHO[State Archives of Kharkiv region], f. 770, op. 1, spr. 390. ZHurnali navchal'nogo komіtetu KhTІ [Journals of the KhTI Training Committee], 88. [in Ukrainian].
 12. D AHO [State Archives of Kharkiv region] (1905), f. 770, op. 1, spr. 543. ZHurnali navchal'nogo komіtetu KhTІ [Journals of the KhTI Training Committee]. Zvіt pro stan іnstitutu za 1905 r. [Report on the State of the Institute, 1905], 126. [in Ukrainian].
 13. Arhіv NTU "KhPI" [Archive of NTU "KhPI"] (1932). F. R-4203, Har'kovskij Himiko-tekhnologicheskij institut im. Kirova [«KhPІ» Kharkov Institute of Chemical Technology. Kirov], op. 4, spr. 232. Sprava Gulіnova Grigorіya Mikolajovicha [A personal case of Gulin Grigory Nikolaevich], 36. [in Ukrainian].
 14. D AHO [State Archives of Kharkiv region], (1930), . R-1682, op. 2, spr. 77. Sprava pro sluzhbu laboranta Grigorіya Gulіnova, 1930 r. [a personal case of the laboratory assistant Grigory Gulinov], 145. [in Ukrainian].
 15. D AHO [State Archives of Kharkiv region] (1904). F. R-1682, op. 2, spr. 169. Sprava pro sluzhbu laboranta Mefodіya Іvanovicha Kuznєcova, 1904 r. [a personal case of laboratory technician Methodius Ivanovich Kuznetsov], 195. [in Ukrainian].
 16. D AHO[ State Archives of Kharkiv region], f. 770, op. 1, spr. 612, ZHurnal zasіdan' navchal'nogo komіtetu Harkіvs'kogo tekhnologіchnogo іnstitutu [Journal of Meetings of the Training Committee of Kharkiv Institute of Technology], 277 ark. [in Ukrainian].
 17. D AHO [State Archives of Kharkiv region], f. 770, op. 1, spr. 690. Pro komandiruvannya vikladac'kogo skladu za kordon ta u mezhah Rosії [About business trips of teaching staff abroad and within Russia], 25. [in Ukrainian].
 18. D AHO [State Archive of Kharkiv region] (1911), f. R 1682, op. 2, spr. 37. Sprava pro sluzhbu laboranta pri kafedrі tekhnologії pozhivnih rechovin Oleksіya Volodimirovicha Bragіna [Case of the service of a laboratory assistant Alexey Bragin at the department of nutrient technology], 74. [in Ukrainian].
 19. D AHO [State Archives of Kharkiv region] (1890), f. 770, op. 1, spr. 99. Naukovі komandirovki profesorіv na rosіjs'kі ta іnozemnі zavodi. [Scientific trips of professors to Russian and foreign factories], 327. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия