Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ферапонт Петрович Саєнко (1891–1923) – перший очільник сільськогосподарської школи в Борзні повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-11
Іванченко Л.А.
Сторінки: 168–190
Короткий огляд

Серед постатей, які сприяли розвитку сільського господарства були ті, що займали поважні урядові посади, а були й звичайні вчителі, управителі нижчих сільськогосподарських шкіл, праця яких на ниві культурного просвітництва, поширення сільськогосподарських знань і навиків серед населення, внесок у сільськогосподарську дослідну справу (районування культур) посідає вагоме місце. На жаль, у силу різних історичних причин, імена багатьох пішли в забуття. Серед таких – Ферапонт Петрович Саєнко (1861–1923) – перший очільник Нижчої сільськогосподарської школи 2-го розряду в м. Борзні, (Чернігівщина), почесний громадянин міста. Завдяки його наполегливості, цілеспрямованості, освітній заклад досить швидко зайняв авторитетне місце серед подібних в регіоні, а шкільні угіддя із занедбаних ділянок перетворились на квітучі сади. В даній публікації на основі архівних документів та документів з сімейного архіву родини Саєнко, зроблено огляд за першу п’ятирічну діяльність школи

Ключові слова
Саєнко Ф.П., Кочубеї, Кинашівка, Борзна, Дубровський П.М., сільськогосподарська школа, Борзнянський державний сільськогосподарський технікум
Список використаних джерел та літератури
 1. № 12892. – мая 6. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (Собр. Узак. 1896 г. Июня 25, ст. 846 «О ссудах на сельскохозяйственные улучшения». Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание третье : [C 1 марта 1881 года по 1913 год] : [В 33-х т.]. СПб. ; Пг. : Гос. тип., 1885–1916. Т. 16 : 1896 : [В 2-х отд-ниях]. 1899. 1896 (отд.1, № 12355–13610 и доп.). ULR http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3590-otd-nie-1-ot-12355-13610-i-dopolneniya-1899#mode/inspect/page/370/zoom/4 (дата звернення : 08.10.2019).
 2. № 1919 декабря 27. Высочайше утвержденное Нормальное Положение о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ 1883 г. Полное Собрание Законовъ Российской Империи : Собрание третье : [С 1.03.1881 г. По 1913 г.] : [В 33-х т.]. СПб. ; Пг. : Гос. Тип., 1885–1916. Т. 3 : 1883 : СПб., 1886. – С. 492–495. URL http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3574-t-3-1883-ot-1293-1933-i-dopolneniya-1886#mode/inspect/page/497/zoom/4 (дата звернення : 08.10.2019).
 3. Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1901 год. / [сост. Д. А. Иваненко]. Полтава. тип. Д. Н. Подземского, 1901. 600 с.
 4. Барвінок Ганна. Садовнича школа. Літературо-Науковий Вістник / Наук. т-во ім. Шевченка. Ред. ком.: В. Гнатюк, М. Грушевський д-р І. Франко. Львів, 1904. Т. ХХУІІ. Вересень. С. 219–222. 
 5. Записка Члена Совета Министра Земледелия и Государственных имуществъ, Тайнаго Советника Н.П. Москальскаго, о программахъ для низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ. Программы Преподавания специальныхъ предметовъ въ низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ 1-го разряда. Центральний Державний Історичний архів України. Ф. КМФ-12, оп. 1, спр. 302. акр. 1.
 6. Кичунов Н.И. Основянский акклиматизационный садъ Ивана Ивановича Каразина / Изд. Южно-рус. о-ва акклиматизации. 1900. № 12. С. 12–14.
 7. Лобас П.О. Кочубей Михайло Миколайович. Енциклопедія сучасної України. Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т енциклопедичних дослід. НАН України. Редкол. І.М. Дзюба, А.І. Жуковський (та ін.). К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. Т. 15: Кот–Куз. 712 с .
 8. Морозова А.В. Нові документи до біографії Г.Ф. Вороного. Архіви України Науково-практичний журнал № 23, 2018. К. : Державна архівна служба України; Український інститут національної пам’яті; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Державний центр збереження документів НАФ, 2018. 268 с.
 9. Назаренко Віталій Жива вода і панський спадок на березі Борзенки URL : https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/69265-zhiva-voda-i-panskii-spadok-na-berezi-borzenki.html  (дата звернення : 08.09.2019).
 10. О беспорядках в Черниговской губернии. Рапорта и переписки уездныхъ исправниковъ о крестянскихъ волненияхъ и столкновенияхъ съ полицией въ Черниговской губернии, Центральний державний історичнийархів України. Ф. 1439 Черниговское губернское жандармское управление, оп. 1, спр. 505.
 11. Приложение № 1. Списокъ губернскихъ гласныхъ, участвовашихъ въ заседании ХХХІІ очередной сессии 1896 г. Приложение къ журналамъ Черниговского губернского земского собрания ХХХІІ очередной сессии 1896 г. Черниговъ, Тип. Губ. Земства, 1897. Земський сборникъ Черниговской губернии № 7-й июль. Издание Чернигов. зем. упр. Чернигов, Тип. Губ. Зем., 1898.
 12. Приложение № 93 Отношение въ Черниговскую губернскую земскую управу гласныхъ Борзенского уезда Г.Н Волк-Карачевскаго, Н.В. Котляревскаго, и О.М Белозерскаго по вопросу о ссуде в 6000 р. на устройство въ г. Борзне школы садоводства, огородничества и пчеловодства / Приложение / Земський сборникъ Черниговской губернии № 9-й сентябрь. Издание Чернигов. зем. упр. – Черниговъ, тип. Губ.зем., 1898.
 13. Саєнко Ніна. Олександр Саєнко: до становлення і розвитку українського монументально-декоративного мистецтва ХХ століття: Книга-альбом. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. 560 с. 264 іл.
 14. Сирецький дендропарк. Історія створення URL : http://syrets-dendropark.kiev.ua/history-of-creating-the-arboretum.html (дата звернення : 05.12.2019).
 15. Списокъ лицъ, состоящихъ подъ надзоромъ въ Курской губернии, Державний архів Курської області. Ф. 33 Курскoе губернськoе управление, оп. 2, спр. 5744. 72 арк.
 16. Терлецький В.В. Та в старощах ще краще полюбились / Кохані славетних. Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 152 с.
 17. Труды местныхъ комитетовъ о нуждах сельскохозяйственной промышленности. XLVII. Черниговская губерния. Санкт-Петербург: Тип. П.П. Сойкина, 1903. 442 с. + VII.
 18. Хьынчажъ Тенгиз. Самая прибрежная в Абхазии усадьба семьи Брендель или « У лукоморья дуб зеленый» URL : http://kiaraz.org/page135/  (дата звернення 02.12.2019).
 19. Циркуляры и распоряжения Департамента Земледелия Министерства Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, присланные управляющему Борзенской низшей школы садоводства, огородничества и пчеловодства, присланные къ исполнению. Прошения о зачислении въ школу. Накладные на отправку грузовъ. Счета магазиновъ Москвы, Петербурга, Одессы, Киева на товары, отпущенные школе. Державний архів Чернігівської області. Ф. 1230, Борзенськая низшая школа садоводства, огородничества и пчеловодства. оп. 1, спр. 1.
 20. Шокало О. Георгій Вороний. Світовий геній математики з українським серцем. 150 ліття. URL http://4hvylia.com/ukraina/henij-matematyky-z-ukrainskym-sertsem.html (дата звернення 02.12.2019).
References
 1. № 12892. – maia 6. Vysochaishee utverzhdennoe mnenye Hosudarstvennoho Soveta (Sobr. Uzak. 1896 h. Yiunia 25, st. 846 «O ssudakh na sel’skokhoziaistvennye uluchshenyia». [№ 12892. – May 6. The highest approved opinion of the State Council (Collect. Uzak. June 1896, June 25, Article 846 “On loans for agricultural improvement”].Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Imperii : Sobranye tret’e : [S 1 marta 1881 hoda po 1913 hod] : [V 33-kh t.]. SPb. ; Ph. : Hos. typ., 1885–1916. T. 16 : 1896 : [V 2-kh otd-nyiakh]. 1899. 1896 (otd. 1, № 12355–13610 i dop.). ULR http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3590-otd-nie-1-ot-12355-13610-i-dopolneniya-1899#mode/inspect/page/370/zoom/4 (data zvernennia : 08.10.2019). [in Russian].
 2. № 1919 dekabria 27. Vysochaishe utverzhdennoe Normalnoe Polozhenye o nyzshykh sel’skokhoziaistvennykh shkolakh 1883 h. [№ 1919 December 27. The Highest Approved Normal Regulation on the Lower Agricultural Schools of 1883]. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Imperii : Sobranie tret’e : [S 1.03.1881 h. Po 1913 h.] : [V 33-kh t.]. SPb. ; Ph. : Hos. Typ., 1885–1916. T. 3 : 1883 : SPb., 1886. S. 492–495. URL http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3574-t-3-1883-ot-1293-1933-i-dopolneniya-1886#mode/inspect/page/497/zoom/4 (data zvernennia : 08.10.2019). [in Russian].
 3. (1901). Adres-kalendar i spravochnaia knizhka Poltavskoy hubernii na 1901 hod. / [sost. D.A. Yvanenko]. [Address-calendar and reference book of the Poltava province for 1901]. Poltava. typ. D.N. Podzemskoho. 600 s. [in Russian].
 4. (1904). Barvinok Hanna. Sadovnycha shkola. [Gardening school]. Literaturo-Naukovyi Vistnyk / Nauk. t-vo im. Shevchenka. Red. kom.: V. Hnatiuk, M. Hrushevskyi d-r I. Franko. Lviv. T. XXVUII. Veresen’. S. 219–222. [in Ukrainian].
 5. Zapyska Chlena Soveta Ministra Zemledeliia i Hosudarstvennykh imushchestv, Tainaho Sovetnika N.P. Moskal’skaho, o prohrammakh dlia nizshykh sel’skokhoziaistvennykh shkol. [Note by the Member of the Council of the Minister of Agriculture and State Property, Secret Advisor N.P. Moskalskago, about programs for lower agricultural school]. Prohrammy Prepodavanyia spetsyalnykh predmetov v nizshykh sel’skokhoziaistvennykh shkolakh 1-ho razriada. Tsentralnyy Derzhavnyy Istorychnyy arkhiv Ukrainy. F. KMF-12, op. 1, spr. 302. akr. 1. [in Russian].
 6. Kychunov N.Y. (1900). Osnovianskyy akklimatizatsyonnyy sad Ivana Ivanovycha Karazina. [Osnovyansky acclimatization garden of Ivan Ivanovich Karazin]. / Yzd. Yuzhno-rus. o-va akklymatyzatsyy. 1900. № 12. S. 12–14. [in Russian].
 7. Lobas P.O. (2014). Kochubey Mykhailo Mykolaiovych. [Kochubey Mikhailo Mikolayovich]. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. Nats. akad. nauk Ukrainy, Nauk. t-vo im. T.H. Shevchenka, In-t entsyklopedychnykh doslid. NAN Ukrainy. Redkol. I.M. Dziuba, A.I. Zhukovskyi (ta in.). K. : TOV «NVP Polihrafservis». T. 15: Kot–Kuz. 712 s. [in Ukrainian].
 8. Morozova A.V. (2018). Novi dokumenty do biohrafii H.F. Voronoho. [New documents to G.F. Voronoi]. Arkhivy Ukrainy. Naukovo-praktychnyi zhurnal № 2–3, 2018. K. : Derzhavna arkhivna sluzhba Ukrainy; Ukrainskyi instytut natsionalnoi pamiati; Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva imeni M.S. Hrushevskoho NAN Ukrainy; Derzhavnyi tsentr zberezhennia dokumentiv NAF, 2018. 268 s. [in Ukrainian].
 9. Nazarenko Vitaliy. Zhyva voda i panskyy spadok na berezi Borzenky [Alive water and pansky decline on the Birch Borzenki]. URL : https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/69265-zhiva-voda-i-panskii-spadok-na-berezi-borzenki.html (data zvernennia : 08.09.2019). [in Ukrainian].
 10. O besporiadkakh v Chernihovskoy hubernii. Raporta i perepiski uezdnykh ispravnikov o krest’ianskikh volnenyiakh i stolknovenyiakh s politsiey v Chernihovskoy hubernii. [On the riots in the Chernihiv province. Reports and correspondence of the district police officers about peasant unrest and clashes with the police in the Chernihiv province]. Tsentralnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrainy. F. 1439 Chernyhovskoe hubernskoe zhandarmskoe upravlenye, op. 1, spr. 505.  [in Russian].
 11. (1898). Prylozhenye № 1. Spysok hubernskykh hlasnykh, uchastvovashykh v zasedanii XXXII ocherednoy sessii 1896 h. [Appendix N 1. List of provincial vowels participating in the meeting of the XXXXII regular session of 1896]. Prylozhenie k zhurnalam Chernihovskoho hubernskoho zemskoho sobraniia XXXII ocherednoy sessii 1896 h. Chernihov, Typ. Hub. Zemstva, 1897. Zemskiy sbornik Chernihovskoy hubernii № 7-y yiul’. Izdanie Chernihov. zem. upr. Chernihov, Typ. Hub. Zem. [in Russian].
 12. (1898). Prylozhenye № 93. Otnoshenie v Chernyhovskuiu hubernskuiu zemskuiu upravu hlasnykh Borzenskoho uezda H.N Volk-Karachevskaho, N.V. Kotliarevskaho, i O.M. Belozerskaho po voprosu o ssude v 6000 r. na ustroystvo v h. Borzne shkoly sadovodstva, ohorodnychestva i pchelovodstva [Appendix N 93. Relationship to the Chernihiv Provincial Zemstvo Council of the Vowels of the Borzen County G.N. Volk-Karachevskago, N.V. Kotlyarevskago, and O.M. Belozerskago on the issue of a loan of 6000 rubles. to establish a school of gardening, horticulture and beekeeping in Borzne / Prylozhenye / Zemskyi sbornyk Chernyhovskoi hubernyy № 9-y sentiabr. Izdanye Chernihov. zem. upr. Chernyhov, typ. Hub.zem.. [in Russian].
 13. Saienko Nina. (2003). Oleksandr Saienko: do stanovlennia i rozvytku ukrains’koho monumentalno-dekoratyvnoho mystetstva ХХ stolittia: Knyha-albom. [Oleksandr Saenko: before the formation and development of the Ukrainian monumental and decorative art of the XX century: Book-album]. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy. 560 s. 264 il. [in Ukrainian].
 14. Syretsky у dendropark. Istoriia stvorennia [Sуretsky arboretum. History of creation]. URL : http://syrets-dendropark.kiev.ua/history-of-creating-the-arboretum.html (data zvernennia : 05.12.2019). [in Ukrainian].
 15. Spisok lits, sostoiashchkh pod nadzorom v Kurskoy hubernii. [The list of persons consisting of supervision in the Kursk province]. Derzhavnyy arkhiv Kurskoi oblasti. F. 33 Kurskoe hubernskoe upravlenye, op. 2, spr. 5744. 72 ark. [in Russian].
 16. (2006). Terletskyy V.V. Ta v staroshchakh shche krashche poliubylys’. [But in the old age, they fell in love even better]. / Kokhani slavetnykh. Hlukhiv: RVV HDPU, 2006. 152 s. [in Ukrainian].
 17. (1903). Trudy mestnykh komitetov o nuzhdakh selskokhoziaistvennoy promyshlennosti. XLVII. Chernyhovskaia hubernyia. [Proceedings of local committees on the needs of the agricultural industry. XLVII. Chernihiv province]. Sankt-Peterburh: Typ. P.P. Soikyna. 442 s. + VII. [in Russian].
 18. Khynchazh Tenhyz. Samaia prybrezhnaia v Abkhazii usad’ba sem’i Brendel’ ili «U lukomoria dub zelenyy». [The most coastal manor of the Brendel family in Abkhazia or “Green oak near the seaside”]. URL : http://kiaraz.org/page135/ (data zvernennia 02.12.2019). [in Russian].
 19. Tsyrkuliary i rasporiazheniia Departamenta Zemledeliia Ministerstva Zemledeliia i Hosudarstvennykh Imushchestv, prislannye upravliaiushchemu Borzenskoi nyzshei shkoly sadovodstva, ohorodnichestva i pchelovodstva, prislannye k ispolneniiu. Proshenyia o zachisleniia v shkolu. Nakladnye na otpravku hruzov. Scheta mahazinov Moskvy, Peterburha, Odessy, Kieva na tovary, otpushchennye shkole. [Circulars and orders of the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture and State Property sent to the manager of the Borzen Lower School of Horticulture, Gardening and Beekeeping, sent to be executed. Requests for admission to school. Delivery notes. Accounts of stores in Moscow, St. Petersburg, Odessa, Kiev for goods released to the school]. Derzhavnyy arkhiv Chernihivskoi oblasti. F. 1230, Borzenskaia nizshaia shkola sadovodstva, ohorodnichestva i pchelovodstva. op. 1, spr. 1. [in Russian].
 20. Shokalo O. Heorhii Voronyy. Svitovyy heniy matematyky z ukrainskym sertsem. 150 littia. [Georgiy Voroniy. World math genius with Ukrainian heart. 150 years]. URL http://4hvylia.com/ukraina/henij-matematyky-z-ukrainskym-sertsem.html (data zvernennia 02.12.2019). [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия