Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Історія статистичних спостережень винахідницької діяльності в наукових установах та закладах вищої освіти України повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-11
Косско Т.
Сторінки: 185–197
Короткий огляд

Стаття присвячена аналізу науково-практичної діяльності, а саме статистичним спостереженням винахідницької активності наукових установ та закладів вищої освіти. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові, міждисциплінарні та історичні методи дослідження. Аналізом історіографічних документів та джерел виявлено, що в них не достатньо було відображено розвиток статистичних спостережень саме винахідницької діяльності в Україні. Дослідженню питань винахідницької діяльності присвятили В.Л. Богданов, Ю.М. Капіця, В.П. Соловйов, Б.А. Маліцький, Г.О. Андрощук, М.І. Шинкаренко. Істотний вплив на розвиток міжнародної та національної статистики у галузі винахідництва мала діяльність країн Європейського Союзу (ЄС), Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Зроблено історичний аналіз здійснення державних статистичних спостережень винахідницької діяльності до 1991 р. Вони містили дані за комплексом показників, що були характерними для того періоду часу та соціального устрою. Проаналізовано досвід статистичних спостережень винахідницької діяльності в Україні та нових незалежних державах, що були утворені після розпаду СРСР. З 90-х років подання звітності за формою 4-НТ щодо діяльності у сфері промислової власності було збережено з внесенням змін із урахуванням переходу до патентної форми охорони. Інформація стосовно патентування наводилася у річних звітах та виданнях уповноважених органів у сфері інтелектуальної власності. Історія статистичних спостережень винахідницької діяльності є важливим джерелом інформації про науково-технічний, інноваційний та економічний розвиток країни.

Ключові слова
історія науки і техніки України, об`єкт права інтелектуальної власності, винахідницька діяльність, винахідницька активність, інноваційний розвиток, статистичні спостереження, Національна академія наук України
Список використаних джерел та літератури
 1. Андрощук Г. О. Економіко-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні. Інтелектуальна власність, 2015. № 11. С. 27–33.
 2. Шенкаренко М. Патентна статистика як індикатор інноваційної активності в галузях економіки. Інтелектуальна власність, 2013. № 6. С. 14–18.
 3. Національна академія наук України: статистичний та наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / Б.А. Маліцький, О.О. Грачев та інші. К. Фенікс, 2018. 344 с.
 4. European Innovation Scoreboard 2019. Methodology Report. European Commission, 2019. 38 p.
 5. Intellectual property rights statistics. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/ (Дата звернення : 15.07.2021).
 6. Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю. М. Капіці, Ю. М. Капіця. Т. Г. Косско та інші. К. Логос, 2021. 455 с.
 7. Керівництво Осло. Методика збору даних про технологічні інновації. URL: http://www.oecd.org. (Дата звернення : 10.08.2021).
 8. Постановление Министерства статистики и анализа Републики Белорусь от 13.11.2002 № 149 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-НТ (перечень)» с изменениями и дополнениями, 2014 г. URL: www.belstat.gov.by. (Дата звернення : 06.09.2021).
 9. Приказ Председателя комитета по статистике Министерства економики Республики Казахстан от 6 октября 2016 г. № 232 «Методика по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014404. (Дата звернення : 01.07.2021).
 10. Дубовицкий В. С., Фролов И. И, Пасько А. А. Статистические исследования патентной активности. Вопросы студенческой науки. Сборник, 2017. № 9 .С. 231–240. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29246085. (Дата звернення : 05.09.2021).
 11. Домнич Е. Л. Патентная статистика как измеритель экономики науки инноваций в регионах России. Инновации. ОАО «Трансфер». С.-Петербург, 2013. № 5. С. 92–95.
 12. Научно-технический прогресс. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Сатистический сборник. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Narodnoe_hozyaystvo_SSSR''/_''NHSSSR''.html (Дата звернення : 24.08.2021).
References
 1. Androshchuk, H.O. (2015) Ekonomiko-statystychnyy analiz vynakhidnytsʹkoyi aktyvnosti v Ukrayini [Economic-statistical analysis of inventive activity in Ukrain] Intelektualʹna vlasnistʹ, 2015. № 11. S. 27–33. [in Ukrainian].
 2. Shenkarenko, M. (2013) Patentna statystyka yak indykator innovatsiynoyi aktyvnosti v haluzyakh ekonomiky [Patent statistics as an indicator of innovation activity in the economy] Intelektualʹna vlasnist, 2013. № 6. S. 14–18. [in Ukrainian].
 3. Malitsʹkyy, B. A. (2018) Natsionalʹna akademiya nauk Ukrayiny: statystychnyy ta naukometrychnyy analiz efektyvnosti naukovoho potentsialu [National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of the effectiveness of scientific potential] B.A. Malitsʹkyy, O.O. Hrachev ta inshi. K. Feniks, 2018. 344 s. [in Ukrainian].
 4. European Innovation Scoreboard 2019 (2019). Methodology Report. European Commission, 2019. 38 p.
 5. Intellectual property rights statistics. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/. (last accessed 15.07.2021).
 6. Vynakhidnytsʹka diyalʹnistʹ u naukovykh ustanovakh (2021) [Inventive activity in scientific institutions] Za red. YU. M. Kapitsi; YU. M. Kapitsa. T. H. Kossko ta inshi. K. Lohos. 2021. 455 s. [in Ukrainian].
 7. Kerivnytstvo Oslo. Metodyka zboru danykh pro tekhnolohichni innovatsiyi [Oslo Guide. Methods of collecting data on technological innovations]. URL: http://www.oecd.org. (last accessed 10.08.2021).
 8. Postanovleniye Ministerstva statistiki i analiza Republiki Belorus' ot 13.11.2002 № 149 (2014) «Ob utverzhdenii formy gosudarstvennoy statisticheskoy otchetnosti 4-NT (perechen')» s izmeneniyami i dopolneniyami [Resolution of the Ministry of Statistics and Analysis of the Republic of Belarus of 13.11.2002 № 149 "On approval of the form of state statistical reporting 4-NT (list)"] URL: www.belstat.gov.by. (last accessed 06.09.2021). [in Russian].
 9. Metodika po formirovaniyu pokazateley statistiki nauchno-issledovatel'skikh i opytno-konstruktorskikh rabot i innovatsiy (2016) [Methods for the formation of indicators of statistics of research and development and innovation] URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014404. (last accessed 01.07.2021). [in Russian].
 10. Dubovitskiy, V. S., Frolov, I. I, Pas'ko A. A. (2017) Statisticheskiye issledovaniya patentnoy aktivnosti [Statistical studies of patent activity] Voprosy studencheskoy nauki. Sbornik. № 9. S. 231–240. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29246085. (last accessed 05.09.2021). [in Russian].
 11. Domnich, Ye. L. (2013) Patentnaya statistika kak izmeritel' ekonomiki nauki innovatsiy v regionakh Rossii. Innovatsii [Patent statistics as a measure of the economy of innovation science in the regions of Russia]. OAO «Transfer». S.-Peterburg, 2013. № 5. S. 92–95 [in Russian].
 12. Nauchno-tekhnicheskiy progress. Narodnoye khozyaystvo SSSR v 1990 g. Satisticheskiy sbornik. (1990). [Scientific and technical progress. The national economy of the USSR in 1990. Digest of statistical]. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Narodnoe_hozyaystvo_SSSR''/_''NHSSSR''.html. (last accessed 24.08.2021). [in Russian].
сайт создан компанией web студия