Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Періодизація розвитку теоретичної електротехніки в Україні 1930 р. – початок ХХІ ст. повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-12
Лавріненко О.В.
Сторінки: 191–209
Короткий огляд

У статті висвітлено становлення та розвиток теоретичної електротехніки в України впродовж ХХ ст. – початку ХХІ ст. З’ясовано, що початкові дослідження в галузі теоретичної електротехніки розгорнулися на базі технічних вишів України ще на початку ХХ ст. і стали передумовами для становлення цього напряму. Однак системного характеру вони набули зі створенням спеціалізованих кафедр, що визначило початок першого етапу. Організація Інституту електротехніки Академії наук УРСР дало змогу значно розширити наукові дослідження з теоретичної електротехніки. Характерною ознакою першого етапу стало формування теоретичної електротехніки як навчальної дисципліни, розроблення термінологічного апарату та виникнення наукових шкіл в галузі теоретичної електротехніки. Другий етап розвитку теоретичної електротехніки в Україні припадає на початок 1960–х рр.–1990 р. і характеризується диференціацією і формуванням нових наукових напрямів теоретичної електротехніки. У третьому етапі можна виділити два основні періоди: перший тривав впродовж 1991–2005 рр. і характеризувався освоєнням нових наукових напрямів та практичних задач теоретичної електротехніки в умовах розриву тісних економічних та технічних зв’язків з республіками колишнього Радянського Союзу та другий період 2006–2017 рр., якому притаманне поступове формування та розвиток новітніх теоретичних та технічних напрямків й задач, спрямованих на забезпечення потреб держави у високотехнологічній електротехнічній продукції.

Ключові слова
історія науки й техніки, теоретична електротехніка, історичний період, періодизація, термінологічний апарат, навчальна дисципліна, спеціалізована кафедра, Інститут електродинаміки НАН України, НТУ «ХПІ»
Список використаних джерел та літератури
 1. История электротехники / под ред. И. А. Глебова. Москва: изд. МЭИ, 1999. 524 с.
 2. Симоненко О. Д. Электротехническая наука в первой половине XX века: монография. Москва: Наука, 1988. 144 с.
 3. Тверитникова О. Є. Зародження і розвиток науково–технічної школи професора П.П. Копняєва. Монографія. Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 212 с.
 4. Поливанов К. М. Очерки по истории развития энергетической техники. Развитие теоретической электротехники/ под редакцией Л. Д. Белькинда. Москва, Ленинград: Госэнергоиздат, 1956. 48 с.
 5. Страхов С. В. Современное состояние и перспективы развития курса «Теоретические основы электротехники». Электричество. 1964. №4. С. 86–87.
 6. Шендеровський В. А., Кравчук Л. В. З історії розвитку науки про електромагнетизм.  Вісник НТУ «ХПІ». 2008. № 53(25). С. 169–181.
 7. Храмов Ю. А. История физики. Київ: Феникс, 2006. 1176 с.
 8. Кравчук Л. В. Шендеровський В. А., Коростяна Н. П. Відкриття Стефана Стубелевича в галузі електродинаміки. Вісник НТУ «ХПІ». 2009. № 48(17). С. 65–72.
 9. Белькинд Л. Д. Чарлз Протеус Штейнмец (1867–1923). Серия: Научно–биографическая серия. Москва, 1965. 124 с.
 10. Лавріненко О. В. Формування теоретичної електротехніки як фундаментальної наукової та навчальної дисципліни в Україні на початку ХХ ст. Матеріали 18–ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». Краматорськ, 2019. С. 168–173.
 11. Савчук В.С., Сюх А.В. Георгій Євгенович Євреїнов – знакова постать гірничої науки. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ. 2012. Вип 10. С.193–204.
 12. Цымбал Е. И., Никулин В. В. Одесский политехнический институт: краткий исторический очерк (1918–1968). Киев, 1968. 222 с.
 13. Лавріненко О. В. Наукова електротехнічна школа Львівського політехнічного інституту наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. Virtus: Scientific Journal. №38. 2019. С.172–176.
 14. Эфрос А. М., Данилевский А. М. Операционные исчисления и контурные интегралы. Харьков, 1937. 383 с.
 15. Державний архів Харківської області. Харківський електротехнічний  інститут. Ф. Р–5404. Оп. 2. Спр. 18. 162 арк.
 16. Демирчан К.С. , Нетушил А.В. Развитие теоретических основ электротехники за 60 лет Советской власти. Электричество. 1977. №12. С.3–11.
 17. Блажкевич Б.І. Основні методи аналізу лінійних електричних кіл. Київ: Видавництво АН УРСР, 1961. 280 с.
 18. Сукачев А. П. Определение понятий, относящихся к области электромагнитных явлений и электрических и магнитных цепей. Труды Харьковского политехнического института. 1954. Т. 3. С. 79–140.
 19. Сенько В. І., Михайленко В. В., Юрченко М. М., Юрченко О. М., Чуняк Ю. М. Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги . Технічна електродинаміка. Київ, 2016. № 5. С. 23–25.
 20. Науково–технічний архів ІЕД НАН України. Звіт про діяльність Інституту електродинаміки АН України у 1991 р., Ф 263., Оп.1, Спр.709, 74 арк.
 21. Науково–технічний архів ІЕД НАН України. Звіт про діяльність Інституту електродинаміки НАН України у 2012 р., Спр.1208, 200 арк.
 22. Стахів П. Г., Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. Підвищення ефективності алгоритмів побудови макромоделей об'єктів електроенергетичних систем. Технічна електродинаміка. Київ, 2014. № 5. С. 29–31.
 23. Звіт з науково–дослідної роботи за 2015/2016 н. р. Поточне діловодство кафедри ТОЕ НТУ «ХПІ». 2016. 43 с.
 24. Лавріненко О. В. Розвиток теоретичної електротехніки в інституті Електродинаміки НАН України (1991–2017 рр.) «Гілея: науковий вісник»: збірник наукових праць. 2019.  Випуск 144 (№5) Ч.1. Історичні науки. C. 63–69.
 25. Науково–технічний архів ІЕД НАН України. Звіт про діяльність Інституту електродинаміки АН України у 1993 р., Спр.770, 42 арк.
 26. Шидловський А. К., Липківський К. О. Розвиток досліджень по перетворенню та стабілізації параметрів електромагнітної енергії в Інституті електродинаміки НАН України. Технічна електродинаміка. Київ, 2007. № 3. С. 46–50.
References
 1. (1999). Istorija jelektrotehniki / edited by Glebov, I. A.[History of Electrical Engineering]. Moscow, 524. [in Russian].
 2. Simonenko, O. D. (1988). Jelektrotehnicheskaja nauka v pervoj polovine XX veka: monografija.[Electrotechnical science in the first half of the XX century: monograph]. Moscow. 184. [in Russian].
 3. Tverytnykova, O. Ye. (2010). Zarodzhennia i rozvytok naukovo–tekhnichnoi shkoly profesora P.P. Kopniaieva. Monohrafiia. [The origin and development of scientific–technical school professor PP Kopnyaeva. Monograph.]. Kharkiv. 212. [in Ukrainian].
 4. Polivanov, K. M. (1956). Ocherki po istorii razvitija jenergeticheskoj tehniki. Razvitie teoreticheskoj jelektrotehniki/ pod redakciej L. D. Bel'kinda. [Essays on the history of the development of energy technology. The development of theoretical electrical engineering / edited by L. D. Belkind.]. Moscow, Leningrad. 48. [in Russian].
 5. Strahov, S. V. (1964). Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija kursa «Teoreticheskie osnovy jelektrotehniki» [Current status and development prospects of the course «Theoretical Foundations of Electrical Engineering»]. Jelektrichestvo. [Electricity]. Moscow. 4. 86–87. [in Russian].
 6. Shenderovskyi, V. A., & Kravchuk, L. V. (2008). Z istorii rozvytku nauky pro elektromahnetyzm. [From the history of the development of the science of electromagnetism]. Visnyk NTU «KhPI».. [Bulletin of NTU "KhPI"]. Kharkiv. 53(25). 169–181. [in Ukrainian].
 7. Hramov, Ju. A. (2006). Istorija fiziki. [History of Physics]. Kyiv. 1176. [in Russian].
 8. Kravchuk, L. V., Shenderovskyi, V. A., & Korostiana, N. P. (2009). Vidkryttia Stefana Stubelevycha v haluzi elektrodynamiky. [Opening of Stefan Stubelevich in the field of electrodynamics]. Visnyk NTU «KhPI». [Bulletin of NTU "KhPI"]. Kharkiv. 48(17). 65–72. [in Ukrainian].
 9. Bel'kind, L. D. (1965). Charlz Proteus Shtejnmec (1867–1923). Serija: Nauchno–biograficheskaja serija  [Charles Proteus Steinmets (1867–1923). Series: Biographical Series]. Moscow. 124. [in Russian].
 10. Lavrinenko, O. V. (2019). Formuvannia teoretychnoi elektrotekhniky yak fundamentalnoi naukovoi ta navchalnoi dystsypliny v Ukraini na pochatku ХХІ st. [Formation of theoretical electrical engineering as a fundamental scientific and educational discipline in Ukraine at the beginning of the twentieth century] Materialy 18–i Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Aktualni pytannia istorii nauky i tekhniky» [Proceedings of the 18th All–Ukrainian Scientific Conference «Current issues of History of Science and Technology»] Kramatorsk. 168–173. [in Ukrainian].
 11. Savchuk, V. S., & Siukh, A. V. (2012). Heorhii Yevhenovych Yevreinov – znakova postat hirnychoi nauky. [Georgy Yevreinov is a landmark figure in mining science]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati. [Georgy Yevreinov is a landmark figure in mining science]. Dnipropetrovsk. 10. 193–204. [in Ukrainian].
 12. Cymbal, E. I., & Nikulin, V. V. (1968). Odesskij politehnicheskij institut: kratkij istoricheskij ocherk (1918–1968) [The Odessa Polytechnic Institute, historically brief essay (1918–1968)]. Kiev. 222. [in Russian].
 13. Lavrinenko, O. V. (2019) Naukova elektrotekhnichna shkola Lvivskoho politekhnichnoho instytutu naprykintsi ХIХ st. – pochatku ХХ st. [Scientific Electrotechnical School of Lviv Polytechnic Institute at the end of XIX century. – beginning of the XX century.] Virtus: Scientific Journal. 38. 172–176. [in Ukrainian].
 14. Jefros, A. M., & Danilevskij, A. M. (1937). Operacionnye ischislenija i konturnye integraly. [Operational calculations and contour integrals]. Har'kov. 383. [in Russian].
 15. Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti.. [State archive of Kharkiv region. Kharkov]. Kharkivskyi elektrotekhnichnyi  instytut. [Kharkov Electrotechnical Institute]. F. P–5404, Op. 2, Spr. 18, Ark. 162. [in Russian].
 16. Demirchan, K.S., & Netushil, A.V. (1977). Razvitie teoreticheskih osnov jelektrotehniki za 60 let Sovetskoj vlasti. [The development of the theoretical foundations of electrical engineering over 60 years of Soviet power]. Jelektrichestvo. [Electricity]. Moscow. 12. 3–11. [in Russian].
 17. Blazhkevych, B.I. (1961). Osnovni metody analizu liniinykh elektrychnykh kil. [Basic methods of analysis of linear electric circuits]. Kiev. 280. [in Ukrainian].
 18. Sukachev, A. P. (1954). Opredelenie ponjatij, otnosjashhihsja k oblasti jelektromagnitnyh javlenij i jelektricheskih i magnitnyh cepej. [Definition of concepts related to the field of electromagnetic phenomena and electrical and magnetic circuits]. Trudy Har'kovskogo politehnicheskogo instituta. [Proceedings of Kharkov Polytechnic Institute]. Kharkiv T. 3. 79–140. [in Russian].
 19. Senko, V. I., Mykhailenko, V. V., Yurchenko, M. M., Yurchenko, O. M., & Chuniak, Yu. M. (2016). Analiz elektromahnitnykh protsesiv u kolakh z napivprovidnykovymy peretvoriuvachamy z simnadtsiatyzonnym rehuliuvanniam vykhidnoi napruhy [Analysis of electromagnetic processes in circuits with semiconductor converters with seventeen–zone output voltage control] Tekhnichna elektrodynamika.[Technical electrodynamics] Kiev. 5. 23–25. [in Ukrainian].
 20. Naukovo–tekhnichnyi arkhiv IED NAN Ukrainy. [Scientific and technological archive IED NAS of Ukraine]. Zvit pro diialnist Instytutu elektrodynamiky AN Ukrainy u 1991 r. [Activity Report of the Institute of Electrodynamics of the Academy of Sciences of Ukraine in 1991]. F. 263, Op. 1, Spr. 709, Ark. 74. [in Ukrainian].
 21. Naukovo–tekhnichnyi arkhiv IED NAN Ukrainy. [Scientific and technological archive IED NAS of Ukraine]. Zvit pro diialnist Instytutu elektrodynamiky AN Ukrainy u 2012 r. [Activity Report of the Institute of Electrodynamics of the Academy of Sciences of Ukraine in 2012] F. 263, Op. 1, Spr. 1208, Ark. 200. [in Ukrainian].
 22. Stakhiv, P. H., Kozak, Yu. Ya., & Hoholiuk, O. P. (2014). Pidvyshchennia efektyvnosti alhorytmiv pobudovy makromodelei obiektiv elektroenerhetychnykh system. [Improving the efficiency of construction of macromodels of objects of power systems]. Tekhnichna elektrodynamika. [Technical electrodynamics]. Kyiv. 5. 29–31. [in Ukrainian].
 23. Zvit z naukovo–doslidnoi roboty za 2015/2016 n. r. [2015/2016 Research Report]. Potochne dilovodstvo kafedry TOE NTU «KhPI». [Current office management of the Department of TOE NTU "KhPI"]. 43. [in Ukrainian].
 24. Lavrinenko, O. V. (2019) Rozvytok teoretychnoi elektrotekhniky v instytuti Elektrodynamiky NAN Ukrainy (1991–2017 rr.) [Development of Theoretical Electrical Engineering at the Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine (1991–2017)] «Hileia: naukovyi visnyk»: zbirnyk naukovykh prats. [Gilea: The Bulletin of the Scientific: Collection of Scientific Papers] Kyiv. 144 (1). 63–69.
 25. Naukovo–tekhnichnyi arkhiv IED NAN Ukrainy [Scientific and technological archive IED NAS of Ukraine]. Zvit pro diialnist Instytutu elektrodynamiky AN Ukrainy u 1993 r. [Activity Report of the Institute of Electrodynamics of the Academy of Sciences of Ukraine in 1993]. F. 263, Op. 1, Spr. 770, Ark. 42. [in Ukrainian].
 26. Shydlovskyi, A. K., & Lypkivskyi, K. O. (2007). Rozvytok doslidzhen po peretvorenniu ta stabilizatsii parametriv elektromahnitnoi enerhii v Instytuti elektrodynamiky NAN Ukrainy [Development of research on transformation and stabilization of electromagnetic energy parameters at the Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine.]. Tekhnichna elektrodynamika. [Technical electrodynamics]. Kyiv. 3. 46–50. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия