Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Біля витоків «неоламаркізму»: видатний американський палеозоолог Едвард Дрінкер Коп (1840–1897) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-13
Пилипчук О.Я.
Сторінки: 210–221
Короткий огляд

Едвард Дрінкер Коп (англ. Edward Drinker Соре; 28 липня 1840 р. – 12 квітня 1897 р.) – північноамериканський натураліст, палеонтолог (палеозоолог) і порівняльний анатом, член Національної академії наук США, багатьох інших американських та європейських академій. Отримав золоту медаль Бігсбі від Лондонського геологічного товариства (1879) за внесок у вивчення палеонтології хребетних. З 1864 по 1867 р. – професор в Haverford College в Філадельфії, пізніше професор геології та палеонтології в Пенсільванському університеті; проводив дослідження в Канзасі, Вайомінгі, Нью-Мексико, здійснив ряд експедицій в західні штати. Результатом цих праць було створення колекції з більш ніж 1000 викопних хребетних, з якими Коп познайомив науку, щонайменше з 600 видами. Ним були відкриті 56 видів динозаврів, у тому числі Amphicoelias, Camarasaurus та Coelophysis. Деякі з цих тварин описані в доповідях науковим товариствам у Філадельфії, у звітах Геологічної служби США і в інших виданнях.

Коп також досліджував викопних риб, земноводних, плазунів і ссавців різних частин світу і зробив спостереження над анатомією цих тварин, які, у зв'язку з його палеонтологічними дослідженнями, привели його до нових поглядів на їх систематизацію. Він з 1869 р. надрукував ряд статей по еволюції, статті пізніше об'єднані під одним загальним заголовком «The Origin of the Fittest». В американській палеонтології Коп – один із основоположників неоламаркізму. Едвард Коп відкрив кілька еволюційних законів, відомих як «закони Копа». Коп був одним із старших редакторів журналу «American Naturalist».

Період суперництва Едварда Копа з іншим відомим палеонтологом Чарльзом Маршем в Американському палеонтологічному товаристві відомий під назвою «костяні війни». Обидва вчених змагалися в тому, хто знайде найбільш сенсаційні рештки динозаврів.

Ключові слова
палеонтологія, палеозоологія, еволюція, порівняльна анатомія, динозаври
Список використаних джерел та літератури
 1. Павлова М.В. Памяти Эдварда Дринкера Копа. Палеонтологическое обозрение. 1939. Вып. 1. С. 3–4.
 2. Коп Е. Большая советская энциклопедия [в 30-ти т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд., Москва: Советская энциклопедия. 1969–1978.
 3. Edward Drinker Cope – american paleontologist. Encyklopaedica Britannica. URL :  www. Britanica. com/biographi. (See Article History).
 4. Гринин Л.Е., Марков А.В., Коротаев А.В. Макроэволюция в живой природе и обществе. Москва: ЛКИ, 2008. 247 с.
 5. Ивахненко М.Ф. Подклас Theromorphi. Ископаемые рептилии и птицы. Ч. 1. Москва: ГЕОС, 2008. 348 с.
 6. Хелман Хал. Великие противостояния в науке. Десять самых захватывающих диспутов. Глава 7. Коп против Марша. Спор из-за окаменелостей. Москва: Диалектика, 2007. 320 с.
 7. Cope E.D. The Origin of the fittest: essayson evolution. Nev Jork: D Appleton and Company, 1887. 467 p.
 8. Cope E.D. The Primare Factors of Organic Evolution. Chicago: Open Court Company, 1904. 578 p.
 9. Чекварелли Дэвид. По ту сторону тезиса о конфликте. Эдвард Дринкер Коп и неоламаркистский «компромисс» в ХІХ в. Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 36–54.
 10.  Мак-Артур Джон. Битва за начало – сотворение, эволюция, Библия. Санкт-Петербург: Библия для всех. 2004. 272 с.
References
 1. Pavlova M.V. (1939, Vyip. 1.) Pamyati Edvarda Drinkera Kopa [In memory of Edward Drinker Cope]. Paleontologicheskoe obozrenike [Paleontological Review]. S. 3–4.
 2. (1969–1978). Kop E. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia] [v 30-ti t.] / gl. red. A.M. Prohorov. 3-e izd., Moskva: Sovetskaya entsiklopediya.
 3. Edward Drinker Cope – american paleontologist. Encyklopaedica Britannica URL : www. Britanica. com/biographi. (See Article History).
 4. Grinin L.E., Markov A.V., Korotaev A.V. (2008) Makroevolyutsiya v zhivoy prirode i obschestve. [Macroevolution in wildlife and society]. Moskva: LKI. 247 s.
 5. Ivahnenko M.F. (2008). Podklas Theromorphi. [Subclass Theromorphi]. Iskopaemyie reptilii i ptitsyi [Fossil reptiles and birds]. Ch. 1. Moskva: GEOS. 348 s.
 6. Helman Hal. (2007) Velikie protivostoyaniya v nauke. Desyat samyih zahvatyivayuschih disputov. [Great confrontations in science. Ten of the most exciting debates.]. Glava 7. Kop protiv Marsha. Spor iz-za okamenelostey [Chapter 7. Cope vs. Marsh. Fossil Dispute]. Moskva: Dialektika. 320 s.
 7. Cope E.D. (1887). The Origin of the fittest: essayson evolution. Nev Jork: D Appleton and Company. 467 p.
 8. Cope E.D. (1904). The Primare Factors of Organic Evolution. Chicago: Open Court Company. 578 p.
 9. Chekvarelli Devid. (2015. № 4.) Po tu storonu tezisa o konflikte. Edvard Drinker Kop i neolamarkistskiy «kompromis» v HIH v. [On the other side of the thesis of conflict. Edward Drinker Cope and the Neo-Lamarckian "compromise" in the 19th century] Gosudarstvo, religiya i tserkov v Rossii i za rubezhom [State, religion and church in Russia and abroad]. S. 36–54.
 10. Mak-Artur Dzhon. (2004) Bitva za nachalo – sotvorenie, evolyutsiya, Bibliya [Battle for the Beginning - Creation, Evolution, Bible]. Sankt-Peterburg: Bibliya dlya vseh. 272 s
сайт создан компанией web студия