Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Історія Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН до 135-річного ювілею повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-14
Татарчук Л.М.
Сторінки: 222–237
Короткий огляд

У статті проаналізовано історію становлення й розвитку Полтавського дослідного поля – першої в країні постійно діючої галузевої інституції, її наукові напрями діяльності. Охарактеризовано роль установи в розвитку сільськогосподарської дослідної справи – складової культури агрономії, яку вважали основою основ сільського господарства. Узагальнено результати науково-дослідницької роботи, які в подальшому стали прикладом для інших установ такого типу. Висвітлено здобутки станції, що прославили установу у світовому вимірі та її досягнення в умовах сьогодення. Це унікальні досліди – «Беззмінне жито», що ведуться з 1884 р., та «Цілина» з 1893 р., доведено пріоритет результатів польового досліду над лабораторним чи вегетаційним. Репрезентовано і сьогоднішні досягнення наукової установи, які продовжують розширюватися і вдосконалюватися

Ключові слова
Полтава, поле, станція, організація, агрономія, землеробство, наукові дослідження, сільськогосподарська дослідна установа, зернові культури, методи, досліди
Список використаних джерел та літератури
 1. Дослідна справа сільськогосподарська. Українська радянська енциклопедія. Київ. : Головред. УРЕ, 1961. Т. 4 : Данте-ешелон. С. 311.
 2. Историческая записка о деятельности Полтавского сельскохозяйственного общества с 1865 г. по 1887 гг. Сост. Тихомиров В.А. Полтава : Типограф. наследн. Н. Пигуренко, 1987. 183 с., прилож.
 3. Сосновский М., С. Велецкий. Полтавское сельско-хозяйственное общество. 1865–1895 гг. Полтава: Типо-Литограф. Л. Фришберга 1897. 311с.
 4. Черепахин Б.П. Отчет по опытному полю Полтавского сельскохозяйственного общества за 1885–1887 гг. Полтава : Типо-литография Л. Фришберга, 1888. 154 с. : табл.
 5. Сазанов В.И. Краткий исторический очерк Полтавской сельско-хозяйственной опытной станции: доклад. 40-летний юбилей Полтавской с ельскохозяйственной опытной станции. Полтава. 1925. С. 19.
 6. Дьяков В.М. Отчет по опытному полю Полтавского сельскохозяйственного общества за 1893, 1892 и 1891 годы. Полтава. 1894. 130 с.
 7. Енкин Б. Полтавское опытное поле. Южно-русская с.-х. газета. Харьков.1909. № 36–37. С. 5–9.
 8. Винер В. В. Роль Полтавского опытного поля в развитии опытного дела в России. Харьков. Южно-русская с.-х. газета. 1909. № 36–37. С. 9–12.
 9. Будрин П. В. Значение Полтавского опытного поля для агрономии. Харьков. Южно-русская с.-х. газета. 1909. №. 36–37. С. 12–15.
 10. Федоров Д. В. Полтавское опытное поле и значение его для практического хозяйства. Харьков. Южно-русская с.-х. газета. 1909. № 36–37. С. 24–28
 11. Недокучаев Н. К. Опытное дело в полеводстве: теория и практика. Москва : Госиздат, 1929. 388 с.
 12. Вербин А.А. У истоков отечественной агрономии. Москва : Советская наука. 1955. С.100–101.
 13. Исторический обзор и краткие результаты работ за 1884–1954 гг. Результаты научно-исследовательской работы Полтавской государственной сельскохозяйственной станции (выводы, рекомендации, внедрение достижений науки и передового опыта) / Полт. госуд. с.-х. опытная станция, Полт. обл. правление науч.-техн. общества сель. х-ва; cостав. Власюк И. И. Харків : Прапор. 1964. С.5.
 14. Пшеничный Н.И. Сельскохозяйственное опытное дело в России и на Украине от его зарождения до Великой Октябрьской Социалистической революции: автореферат. дис. ... д-ра с.-х. наук. Київ. 1964. 69 с.
 15. Лохін М.А. До 60-річчя з дня заснуваня Полтавської сільськогосподарської дослідної станції. Сільське господарство України. Київ, Харків.: Держ. вид-во с.-г. літ. 1945. № 12. С. 52–56.
 16. Гриб Н.И. В. К. Чуйко. Полтавская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная опытная станция им. Н. И. Вавилова. Київ : Лыбидь. 1991. 224 с.
 17. Сайко О.В. Становлення сільськогосподарської освіти Полтавської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Сіверянський літопис. Чернігів.1999. №2. С. 148–149. 
 18. Коваленко Н.П., Сайко О.В. Організація сільськогосподарської дослідної справи на Полтавщині після скасування кріпосного права. Зб. наук. праць Ін-ту землеробства УААН. – Київ. 1998. Вип. 1. С. 221–225. 
 19. Чекрізов І.О. Вивчення обробітку ґрунту на Полтавщині наприкінці XIX століття. Матеріали восьмої конференції молодих істориків освіти, науки і техніки. Київ. 2003. С. 225–229.
 20. Вергунов В.А. Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125 – річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві). Київ. 2009. 220 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»); кн. 28.
 21. Татарчук Л.М. Роль Полтавської сільськогосподарської дослідної станції в становленні сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (1884–1930). Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук. пр. Київ., 2010. Вип. 48. С. 182–191.
 22. 40-летний юбилей Полтавской с.-х. опытной станции. Полтава. 1925. С. 97.
 23. Краткий исторический очерк Полтавского опытного поля за 25 лет. 1884–1909 / сост. С.Ф. Третьяков; Полтавское о-во сел. хоз-ва. Полтава. 1912. С. 3. 
 24. Сазанов В.И. Краткий исторический очерк Полтавской сельско-хозяйственной опытной станции: доклад. 40-летний юбилей Полтавской с.- х. опытной станции. Полтава. 1925. С. 19.
 25. Вергунов В.А. Українському Ротамстеду – 125 років. Дзеркало тижня. 2009. № 42 (770), 31 жовтня – 6 листопада.
 26. Черепахин Б.П. Отчет по опытному полю Полтавского сельскохозяйственного общества за 1885–1887 гг. Полтава : Типо-литография Л. Фришберга. 1888. 154 с. : табл.
 27. Результаты научно-исследовательской работы Полтавской сельскохозяйственной опытной станции : выводы, рекомендации, внедрение дострижений науки и передового опыта / Полтав. гос. с.-х. опит. ст., Полтав. обл. упр. НТО сел. хоз-ва. Харків. : Прапор. 1964. 60 с.  
 28. Овсинский И.Е. Новая система земледелия. Вильна : Губернская типография. 1899. 138 с.
 29. Кохан А. Без аграрної науки не обійтися. Урядовий кур’єр. 2019 (17 грудня). URL : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pole-yake-nagoduvalo-ves-svit.
 30. 30. Гриб Н.И., Чуйко В.К. Полтавская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная опытная станция им. Н. И. Вавилов. Київ: Либідь. 1991. 228 с.
References
 1. (1961). Doslidna sprava sil ʹ s ʹ kohospodars ʹ ka [Agricultural Research Case] Ukrayins ʹ ka radyans ʹ ka entsyklopediya [Ukrainian Soviet Encyclopedia]. Kyiv: Holovred. URE T. 4 : Dante-eshelon. S. 311. [in Ukrainian].
 2. (1987). Istoricheskaya zapiska o deyatel ' nosti Poltavskogo sel ' skokhozyaystvennogo obshchestva s 1865 g . po 1887 gg. [Historical note on the activities of the Poltava Agricultural Society from 1865 to 1887] Sost. Tikhomirov V.A. Poltava: Tipograf. nasledn. N. Pigurenko, 183 s. [in Ukrainian].
 3. Sosnovskiy M., S. Veletskiy. (1897). Poltavskoye sel ' sko - khozyaystvennoye obshchestvo . 1865–1895 gg . [Poltava Agricultural Society. 1865–1895]. Poltava: Tipo-Litograf. L. Frishberga. 311 s. [in Ukrainian].
 4. Cherepakhin B.P. (1888). Otchet po opytnomu polyu Poltavskogo sel ' skokhozyaystvennogo obshchestva za 1885–1887 gg. [Report on the experimental field of the Poltava Agricultural Society for 1885–1887]. Poltava: Tipo-litografiya L. Frishberga. 154 s. : tabl. [in Ukrainian].
 5. Sazanov V.I. (1925). Kratkiy istoricheskiy ocherk Poltavskoy sel ' sko - khozyaystvennoy opytnoy stantsii : doklad [A brief historical outline of the Poltava agricultural experimental station: report]. 40-letniy yubiley Poltavskoy s.-kh. opytnoy stantsii [40th anniversary of the Poltava agricultural farm experimental station]. Poltava. S. 19. [in Ukrainian].
 6. D'yakov V.M. (1894). Otchet po opytnomu polyu Poltavskogo sel ' skokhozyaystvennogo obshchestva za 1893, 1892 i 1891 gody. [Report on the experimental field of the Poltava Agricultural Society for 1893, 1892 and 1891]. Poltava. 130 s. [in Ukrainian].
 7. Yenkin B. (1909. № 36–37. S. 5–9). Poltavskoye opytnoye pole. [Poltava experimental field]. Kharkív. Yuzhno-russkaya s.-kh. gazeta. [in Ukrainian].
 8. Viner V.V. (1909. № 36–37. S. 9–12 ). Rol' Poltavskogo opytnogo polya v razvitii opytnogo dela v Rossii [The role of the Poltava experimental field in the development of experimental work in Russia]. Kharkív. Yuzhno-russkaya s.-kh. gazeta.
 9. Budrin P.V. (1909. №. 36–37. S. 12–15). Znacheniye Poltavskogo opytnogo polya dlya agronomii. [Importance of the Poltava experimental field for agronomy.] Yuzhno-russkaya s.-kh. gazeta. Kharkív. [in Ukrainian].
 10. Fedorov D.V. (1909. № 36–37. S. 24–28). Poltavskoye opytnoye pole i znacheniye yego dlya prakticheskogo khozyaystva. [Poltava experimental field and its importance for practical farming.] Yuzhno - russkaya s .- kh . gazeta . Kharkív.[in Ukrainian].
 11. Nedokuchayev N.K. (1929). Opytnoye delo v polevodstve: teoriya i praktika. [At the origins of domestic agronomy.] Moskva: Gosizdat. 388 s. [in Russian].
 12. Verbin A.A. (1955). Uistokov otechestvennoy agronomii. Moskva: Sovetskaya nauka. S.100–101. [in Russian].
 13. (1964). Istoricheskiy obzor i kratkiye rezul ' taty rabot za 1884–1954 gg . Rezul ' taty nauchno - issledovatel ' skoy raboty Poltavskoy gosudarstvennoy sel ' skokhozyaystvennoy stantsii ( vyvody , rekomendatsii , vnedreniye dostizheniy nauki i peredovogo opyta ) [Historical review and brief results of the work for 1884-1954. The results of the research work of the Poltava State Agricultural Station (conclusions, recommendations, implementation of science and best practices)] / Polt. gosud. s.-kh. opytnaya stantsiya, Polt. obl. pravleniye nauch.-tekhn. obshchestva sel'. kh-va; Sostav. Vlasyuk I.I. Kharkov : Prapor. S.5. [in Ukrainian].
 14. Pshenichnyy N.I. (1964). Sel ' skokhozyaystvennoye opytnoye delo v Rossii i na Ukraine ot yego zarozhdeniya do Velikoy Oktyabr ' skoy Sotsialisticheskoy revolyutsii : avtoreferat . [Agricultural experimental work in Russia and Ukraine from its inception to the Great October Socialist Revolution] dis. ... d-ra s.-kh. nauk. Kií̈v. 69 s. [in Ukrainian].
 15. Loxin M.A.(1945. № 12.) Do 60-richchya z dnya zasnuvanya Poltavs`koyi sil`s`kogospodars`koyi doslidnoyi stanciyi.[To the 60th anniversary of the Poltava Agricultural Research Station] Sil`s`ke gospodarstvo Ukrayiny`. [Agriculture of Ukraine] Ky`yiv, Xarkiv.: Derzh. vy`d-vo s.-g. lit. S. 52–56.
 16. Grib N.I., Chuyko V.K. (1991). Poltavskaya ordena Trudovogo Krasnogo Znameni sel ' skokhozyaystvennaya opytnaya stantsiya im . N . I. Vavilova. [Poltava Order of the Red Banner of Labor agricultural experimental station. N.I. Vavilova] Kií̈v : Lybid'. 224 s. [in Ukrainian].
 17. Sayko O.V. (1999). Stanovlennya sil ʹ s ʹ kohospodars ʹ koyi osvity Poltavs ʹ koyi huberniyi ( kinets ʹ KHIKH – pochatok KHKH stolittya ) [Formation of agricultural education in Poltava province (end of XIX - beginning of XX century)]. Siveryans ʹ kyy litopys. №2. Chernihiv. S. 148–149. [in Ukrainian].
 18. Kovalenko N.P., Sayko O.V. (1998) Orhanizatsiya sil ʹ s ʹ kohospodars ʹ koyi doslidnoyi spravy na Poltavshchyni pislya skasuvannya kriposnoho prava . [Organization of agricultural research case in Poltava region after abolition of serfdom] Zb . nauk . prats ʹ In - tu zemlerobstva UAAN. Kyiv. Vyp. 1. S. 221–225. [in Ukrainian].
 19. Chekrizov I.O. (2003). Vyvchennya obrobitku gruntu na Poltavshchyni naprykintsi XIX stolittya . [Study of tillage in Poltava region at the end of XIX century] Materialy vosʹmoyi konferentsiyi molodykh istorykiv osvity, nauky i tekhniky. Kyyiv. S. 225–229. [in Ukrainian].
 20. Verhunov V.A. (2009) Poltavs ʹ ke doslidne pole : stanovlennya i rozvytok sil ʹ s ʹ kohospodars ʹ koyi doslidnoyi spravy v Ukrayini ( do 125 – richchya derzhavnoho doslidnytstva v ahronomiyi ta tvarynnytstvi ) [Poltava Research Field: Formation and Development of Agricultural Research in Ukraine (to the 125th Anniversary of State Research in Agronomy and Livestock)]. Kyyiv. 220 s. – (Ist.-bibliohr. ser. «Ahrarna nauka Ukrayiny v osobakh, dokumentakh, bibliohrafiyi»); kn. 28. [in Ukrainian].
 21. Tatarchuk L.M. (2010). Rol ʹ Poltavs ʹ koyi sil ʹ s ʹ kohospodars ʹ koyi doslidnoyi stantsiyi v stanovlenni sil ʹ s ʹ kohospodars ʹ koyi doslidnoyi spravy na terenakh Ukrayiny (1884–1930) [The role of the Poltava Agricultural Research Station in the development of agricultural research in the territory of Ukraine (1884-1930)]. Istoriya ukrayins ʹ koyi nauky na mezhi tysyacholit ʹ: zb. nauk. pr. Kyiv. Vyp. 48. S. 182–191. [in Ukrainian].
 22. (1925). 40- letniy yubiley Poltavskoy s .- kh . opytnoy stantsii. [40th anniversary of Poltava agricultural experimental station] Poltava. S. 97. [in Ukrainian].
 23. (1912). Kratkiy istoricheskiy ocherk Poltavskogo opytnogo polya za 25 let . 1884–1909 / sost. S. F. Tret'yakov; Poltavskoye o-vo sel. khoz-va. Poltava. S. 3. [in Ukrainian].
 24. Sazanov V.I. (1925). Kratkiy istoricheskiy ocherk Poltavskoy sel'sko-khozyaystvennoy opytnoy stantsii: doklad. 40-letniy yubiley Poltavskoy s.- kh. opytnoy stantsii. [A brief historical sketch of the Poltava agricultural experimental station: report. 40th anniversary of Poltava agricultural experimental station]. Poltava. S. 19. [in Ukrainian].
 25. Verhunov V.A. (2009). № 42 (770), 31 zhovtnya – 6 lystopada). Ukrayins ʹ komu Rotamstedu – 125 rokiv. [Ukrainian Rotamsted is 125 years old]. Dzerkalo tyzhnya. Kyiv. [in Ukrainian].
 26. Cherepakhin B.P. (1888). Otchet po opytnomu polyu Poltavskogo sel'skokhozyaystvennogo obshchestva za 1885–1887 gg. [Report on the experimental field of the Poltava Agricultural Society for 1885–1887]. Poltava : Tipo-litografiya L. Frishberga. 154 s. : tabl. [in Ukrainian].
 27. (1964). Rezul'taty nauchno-issledovatel'skoy raboty Poltavskoy sel'skokhozyaystvennoy opytnoy stantsii : vyvody, rekomendatsii, vnedreniye dostrizheniy nauki i peredovogo opyta [The results of the research work of the Poltava Agricultural Experimental Station: conclusions, recommendations, implementation of the science of science and best practices]/ Poltav. gos. s.-kh. opit. st., Poltav. obl. upr. NTO sel. khoz-va. Kharkív. : Prapor. 60 s. [in Ukrainian].
 28. Ovsinskiy I.Ye. (1899). Novaya sistema zemledeliya. [A new system of agriculture].Vil'na : Gubernskaya tipografiya. 138 s. [in Ukrainian].
 29. Kokhan A. (2019 (17 hrudnya). Bez ahrarnoyi nauky ne obiytysya. [It is impossible to do without agrarian science] Uryadovyy kurʺyer. URL : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pole-yake-nagoduvalo-ves-svit. [in Ukrainian].
 30. Grib N. I., V. K.Chuyko V.K. (1991). Poltavskaya ordena Trudovogo Krasnogo Znameni sel ' skokhozyaystvennaya op í tnaya stantsiya im . N . I . Vavilov. [Poltava Order of the Red Banner of Labor agricultural wholesale station them. N.I. Vavilov.] Kií̈v: Libíd'. 228 s.
сайт создан компанией web студия