Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Професор Є.В. Храпливий та його система підготовки аграрних кадрів повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-14
Уткін О.
Сторінки: 244–275
Короткий огляд

Метою статті є аналіз актуальних проблем агрономії, економіки, удосконалення аграрного виробництва, розкритих у творчій спадщині професора, педагога, агронома, кооператора, громадського діяча Є.В. Храпливого. Він протягом тривалої виробничої, науково-дослідної і педагогічної діяльності займався вивченням недостатньо з’ясованих питань теорії та практики агрономічної й економічної науки. Поповненню цих галузей знань служили його система підготовки аграрних кадрів, сконцентрована у програмі розбудови освітньої мережі та навчання господарських спеціалістів, які зможуть по новому організувати ефективне виробництво, здійснити корінне реформування українського села. Методологічну основу складають принципи історизму, об’єктивності, науковості. У висвітленні проблеми використовувались загальнонаукові методи (аналіз, синтез, логічний, узагальнення), спеціальні історичні методи (архівознавчий та джерелознавчий аналіз, проблемно-хронологічний, періодизації, персоналізації, біографічний). Комплексне застосування цих методів сприяло отриманню нових знань, визначенню їх цінності, відображенню змісту, спрямованості та значення творчої спадщини вченого.

Доведено, що наукові дослідження Є.В. Храпливого в галузі агрономії, вміле використання їх результатів разом із впровадженням вимог громадської агрономії й кооперативних принципів, всебічної підготовки аграрних кадрів в нижчих, середніх та вищих навчальних закладах, зростанням загальної грамотності всього населення спроможні підвищити інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва й покращити життя селян.

Ключові слова
агрономія, економіка, аграрне виробництво, кооперація, модерне хліборобство, навчання аграрних фахівців, поширення наукових знань
Список використаних джерел та літератури
 1. В справі нашої кооперації. Діло. 1930. 23 жовтня.
 2. Господарсько-кооперативний часопис. Львів, 1936. Ч. 11.
 3. Злупко С. На чатах рідної землі: Євген Храпливий – учений, організатор, патріот. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1999. 283 с.
 4. Качор А. Євген Храпливий. Вінніпег,1980. 32 с.
 5. Мартос Б.М. Микола Левицький й харківські студенти. Кооперативна республіка. 1938, вересень. С. 261–266.
 6. Міжнародний кооперативний з’їзд у Відні. Діло. 1930. 31 серпня.
 7. Наступ польського костелу. Діло. 1932. 1 квітня.
 8. Польська шкільна політика на наших землях. Діло. 1932. 28 січня.
 9. Польська освітня політика. Діло. 1932. 30 січня.
 10. Романюк М. Оратаї журналістської ниви: українські редактори, видавці, публіцисти (бібліографічний довідник у 2 кн.). Львів, 2002. 236 с.
 11. Рева-Родіонова Л. Українське товариство «Сільський господар» (1899–1944 р.р.). Історія. Досвід. Тернопіль, 2000. 368 с.
 12. Рудь Д.М. Стрелка переведена. Известия. 1939. 10 декабря.
 13. Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси (ХХ – початок ХХІ століття). Рівне, 2012. 504 с.
 14. Струк З. Євген Храпливий. Українські кооператори: історичні нариси. Львів: Коопосві-та, 1999. Кн.1. 456 с. С. 414–420.
 15. Храпливий Є. Шляхи розвитку української кооперації. Діло. 1930. 7 січня.
 16. Храпливий Є. Виховання сільської молоді. Діло. 1932. 30 червня.
 17. Храпливий Є. Шляхи праці нашої суспільної агрономії // Злупко С. На чатах рідної землі… С. 120–140.
 18. Храпливий Є. Основи кооперативного молочарства // Злупко С. На чатах рідної землі… С. 116–124.
 19. Храпливий Є. Як працювати у хліборобському вишколі молоді // Злупко С. На чатах рідної землі… С. 234–246.
 20. Храпливий Є. Про те, як угоджений Хліборобський вишкіл молоді «Сільського господаря» // Злупко С. На чатах рідної землі… С. 234–246.
 21. Храпливий Є. Ширення сільськогосподарських знань серед українців на західноукраїнських землях // Злупко С. На чатах рідної землі… С. 264–277.
 22. Храпливий Є. За хліборобську справу // Злупко С. На чатах рідної землі… С. 140–148.
 23. Храпливий Є. Як піднести наше хліборобство: «Про співпрацю кооперації, «Сільського господаря» і культурно-освітніх установ у ділянці суспільної агрономії» // Злупко С. На чатах рідної землі…С. 148–172.
 24. Храпливий Є. Західноукраїнські агрономи між двома еміграціями // Злупко С. На чатах рідної землі… С. 255–264.
 25. Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)). ЦДАЗУ. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 6.
 26. ЦДАЗУ. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 17.
 27. ЦДАЗУ. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 21.
 28. ЦДАЗУ. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 25.
 29. ЦДАЗУ. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 28.
 30. ЦДАЗУ. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 39.
References
 1. V spravi nashoi kooperatsii. [In the case of our cooperation].Dilo. [The cause]. 1930. 23 zhovtnia.
 2. Hospodarsko-kooperatyvnyi chasopys [Economic and cooperative magazine]. Lviv, 1936. Ch. 11.
 3. Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli: Yevhen Khraplyvyi – uchenyi, orhanizator, patriot [In the chats of his native land: Eugene Khraplyvy - scientist, organizer, patriot]. Lviv: LNU im. I. Franka, 1999. 283 s.
 4. Kachor A. Yevhen Khraplyvyi [Yevhen Khraplyvyi]. Vinnipeh,1980. 32 s.
 5. Martos B.M. Mykola Levytskyi y kharkivski studenty [Mykola Levitsky and Kharkiv students]. Kooperatyvna respublika [Cooperative republic]. 1938, veresen. S. 261–266.
 6. Mizhnarodnyi kooperatyvnyi zizd u Vidni [International Cooperative Congress in Vienna]. Dilo [The cause]. 1930. 31 serpnia.
 7. Nastup polskoho kostelu [Offensive of the Polish church]. Dilo [The cause]. 1932. 1 kvitnia.
 8. Polska shkilna polityka na nashykh zemliakh [Polish school policy in our lands]. Dilo [The cause]. 1932. 28 sichnia.
 9. Polska osvitnia polityka [Polish educational policy]. Dilo [The cause]. 1932. 30 sichnia.
 10. Romaniuk M. Oratai zhurnalistskoi nyvy: ukrainski redaktory, vydavtsi, publitsysty (bibliohrafichnyi dovidnyk u 2 kn.) [Oratai of the journalistic field: Ukrainian editors, publishers, publicists (bibliographic guide in 2 books)]. Lviv, 2002. 236 s.
 11. Reva-Rodionova L. Ukrainske tovarystvo «Silskyi hospodar» (1899–1944 r.r.). Istoriia. Dosvid. [Ukrainian Society "Farmer" (1899-1944). History. Experience]. Ternopil, 2000. 368 s.
 12. Rud D.M. Strelka perevedena [The arrow is translated]. Yzvestyia [News]. 1939. 10 dekabria.
 13. Seheda S.P. Stvorennia ta rozvytok ukrainskoi viiskovoi presy (KhKh – pochatok ХХI stolittia) [Creation and development of the Ukrainian military press (XX - early XXI century)]. Rivne, 2012. 504 s.
 14. Struk Z. Yevhen Khraplyvyi [Yevhen Khraplyvyi]. Ukrainski kooperatory: istorychni narysy [Ukrainian cooperators: historical essays]. Lviv: Kooposvi-ta, 1999. Kn.1. 456 s. S. 414–420.
 15. Khraplyvyi Ye. Shliakhy rozvytku ukrainskoi kooperatsii [Ways of development of Ukrainian cooperation]. Dilo [The cause]. 1930. 7 sichnia.
 16. Khraplyvyi Ye. Vykhovannia silskoi molodi [Education of rural youth]. Dilo [The cause]. 1932. 30 chervnia.
 17. Khraplyvyi Ye. Shliakhy pratsi nashoi suspilnoi ahronomii [Ways of work of our social agronomy] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli… [In the chats of the native land…]. S. 120–140.
 18. Khraplyvyi Ye. Osnovy kooperatyvnoho molocharstva [Fundamentals of cooperative dairy farming] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli…[In the chats of the native land…] S. 116–124.
 19. Khraplyvyi Ye. Yak pratsiuvaty u khliborobskomu vyshkoli molodi [How to work in agricultural training of young people] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli…[In the chats of the native land…] S. 234–246.
 20. Khraplyvyi Ye. Pro te, yak uhodzhenyi Khliborobskyi vyshkil molodi «Silskoho hospodaria» [About how the Farmer's Youth Training was agreed] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli…[In the chats of the native land…] S. 234–246.
 21. Khraplyvyi Ye. Shyrennia silskohospodarskykh znan sered ukraintsiv na zakhidnoukrainskykh zemliakh [Dissemination of agricultural knowledge among Ukrainians in western Ukraine] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli…[In the chats of the native land…] S. 264–277.
 22. Khraplyvyi Ye. Za khliborobsku spravu [] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli…[In the chats of the native land…] S. 140–148.
 23. Khraplyvyi Ye. Yak pidnesty nashe khliborobstvo: «Pro spivpratsiu kooperatsii, «Silskoho hospodaria» i kulturno-osvitnikh ustanov u diliantsi suspilnoi ahronomii» [For farming] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli… [In the chats of the native land…] S. 148–172.
 24. Khraplyvyi Ye. Zakhidnoukrainski ahronomy mizh dvoma emihratsiiamy [Western Ukrainian agronomists between the two emigrants] // Zlupko S. Na chatakh ridnoi zemli… [In the chats of the native land…] S. 255–264.
 25. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv zarubizhnoi ukrainiky (TsDAZU)). TsDAZU. F. 64. Op. 1. Spr. 6.
 26. TsDAZU. F. 64. Op. 1. Spr. 17.
 27. TsDAZU. F. 64. Op. 1. Spr. 21.
 28. TsDAZU. F. 64. Op. 1. Spr. 25.
 29. TsDAZU. F. 64. Op. 1. Spr. 28.
 30. TsDAZU. F. 64. Op. 1. Spr. 39.
сайт создан компанией web студия