Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Фундатори зародження та розвитку вітчизняної напівпровідникової галузі повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-15
Царенко О., Ріжняк Р.
Сторінки: 276–297
Короткий огляд

В статті розкриваються результати просопографічного дослідження історії розвитку вітчизняної напівпровідникової електроніки. Теоретична та технологічна база вітчизняної напівпровідникової електроніки була закладена ще на початку 20-х років ХХ століття дослідженнями О. Г. Гольдмана. Наступні теоретико-практичні розвідки українських вчених проводилися на передових рубежах світових досягнень. Основна мета дослідження полягає у розкритті внеску вітчизняних вчених-фізиків у розвиток науково-технічних досліджень принципів роботи напівпровідникової електроніки.

Фундаментальні дослідження з теорії напівпровідників були розпочаті на початку 30-х рр. ХХ ст., коли вийшла перша теоретична робота уродженця м. Єлисаветграда І.Є. Тамма, в якій передбачалося існування на поверхні кристалів особливих електронних станів, названих спочатку поверхневими, а потім «таммівськими».

В статті досліджується творча діяльність чотирьох фундаторів напівпровідникової електроніки, життя та наукові розвідки яких була пов’язана з Україною, – Олександра Генріховича Гольдмана, Єлпідифора Анемподистовича Кирилова, Вадима Євгеновича Лашкарьова та Олександра Вікторовича Красилова. О. Г. Гольдман започаткував фізичні досліджень властивостей діелектриків і напівпровідників і відкрив явище фотополяризації діелектриків, дослідив і описав фотоелектричний ефект у напівпровідникових сонячних елементах та явище випрямлення в напівпровідниках, Є. А. Кирилов відкрив та дослідив тонку структуру спектра поглинання фотохімічно пофарбованого галоїдного срібла, В.Є. Лашкарьов, фактично, першим у світі відкрив явище p-n-переходу та зображення першої зонної діаграми p-n-переходу, дослідив ефект з фото-Е.Р.С. у закису міді, відкрив біполярну дифузію нерівноважних носіїв струму в напівпровідниках, О.В. Красилов створив перший у бувшому СРСР транзистор та перший зразок площинного сплавного германієвого транзистора, заклавши своїми дослідженнями основи технології виробництва мікросхем. Наукові розробки цих вчених та їх колективів заклали надійний фундамент виробництва напівпровідникових електронних приладів та їх застосування споживачами.

Ключові слова
просопографія, вітчизняні фундатори, науково-технічні дослідження, електроніка, напівпровідники, діелектрики, p-n-перехід, транзистор
Список використаних джерел та літератури
 1. 1. 100 лет Красилову Александру Викторовичу − создателю первых отечественных транзисторов. URL: https://sites.google.com/site/izobretenietranzistora/home/pervyj-sovetskij-tranzistor
 2. Бєляєв О.Є. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України − 58 років у складі НАН України. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. 2019. Вып. 54. С. 3−8.
 3. Букатевич Н.І. Історія Одеського університету за 100 років / відпов. ред. О.І. Юрженко. К.: Вид-во Київського ун-ту, 1968. 422 с
 4. Вадим Євгенович Лашкарьов (До шістдесятиріччя з дня народження). Український фізичний журнал. 1963. Т. 8, № 10. С. 1047−1050.
 5. Гольдман Олександр Генріхович. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН України. К.: Наукова думка, 2004. Т. 2. 518 с.
 6. Гольдман Александр Генрихович. URL: https://amp.ru.google-info.cn/5210936/1/goldman-aleksandr-genrikhovich.html#article.
 7. Гольдман О.Г. Фотоелектричні явища, проблема перетворення світлової енергії на електричну та огляд з цих питань Українського науково-дослідного інституту фізики при ВУАН. У кн.: ВУАН на службі соціалістичного будівництва. Праці ювілейної сесії ВУАН, присвяченої 15-літтю Жовтневої революції. Київ, 1933. С. 117—135.
 8. Грушицька І.Б., Сухотеріна Л.І., Є.А. Кирилов – фундатор одеської школи наукової фотографії. Наука та наукознавство. 2015. № 3. С. 129-137
 9. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 1960−2020 / редкол.: О.Є. Бєляєв (голова) та ін.; НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. Київ: Академперіодика, 2020. 290 с.
 10. Келдыш Л.В. Таммовские состояния и физика поверхности твердого тела. (К 90-летию со дня рождения И. Е. Тамма). Природа. 1985. № 9. С. 17−33.
 11. Кириллов Елпидифор Анемподистович. URL: https://www.eduspb.com/node/689.
 12. Кияк Б. Проскура О. Доля академіка Олександра Гольдмана. URL: https://web.archive.org/web/20150924114741/http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=43135.
 13. Красилов А.В., Ройзин Н.М. Десять лет полупроводниковой электроники. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 1958. Т. 1. №6. С. 639–646.
 14. Лашкарев В. Е. Исследования запорного слоя методом термозонда. Известия АН СССР, серия физическая. 1941. №4-5. С. 442-446.
 15. Литовченко В. Г. Дослідження напівпровідників, що привели до відкриття p-n переходу українськими ученими. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2015. T. 12. № 3. С.28−34.
 16. Литовченко В.Г. Мої наукові контакти з В.Є. Лашкарьовим − першовідкривачем р-n-переходу. Фізика і хімія твердого тіла. 2014. Т. 15, № 3. С. 449−456.
 17. Малашевич Б.М. 50 лет отечественной микроэлектронике. Краткие основы и история развития. Москва: Техносфера, 2013. 800 с.
 18. Малютин А.Е., Филиппов И.В. История электроники. Москва, Электронный учебник, 2006. 213 с.
 19. Мачулін В. Напівпровідники в усіх вимірах (Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України — 50 років). Вісник НАН України. 2010. № 10. С. 42−46.
 20. Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918−2018. К.: «Фенікс», 2018. С. 80−81.
 21. Нитусов А. Транзисторная история или о вкладе советских и российских учёных в разработку полупроводниковых транзисторов. URL: https://www.computer-museum.ru /technlgy/triod.htm
 22. Носов Ю. Транзистор − наше все: к истории великого открытия. Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2008. №2. С. 118−123.
 23. Одеський фізик Є.А. Кирилов як особистість та науковець. URL: http://www.history.odessa.ua/publication10/stat79.htm.
 24. Первый советский транзистор. URL: https://sites.google.com/site/ izobretenietranzistora/home/pervyj-sovetskij-tranzistor
 25. Передісторія створення інституту напівпровідників АН УРСР. URL: https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/History/50_years_institute/4.pdf
 26. Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок. Український фізичний журнал. 2014. Т.59. №8. С. 830−839.
 27. Стріха М.В. Непомічений ювілей (науці про напівпровідники − 100 років). Світогляд. 2013. №5 (43). С. 64−69.
 28. Стріха М.В. Як починалась наука про напівпровідники. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2013. T. 10. № 3. С. 11−21.
 29. Храмов Ю.А. Физики: Биографический справочник. – К.: Наукова думка, 1977. – 512 с.
 30. Храмов Ю.А. История физики / Ю.А. Храмов; НАН Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва, Укр. о-во историков науки; Ин-т гуманит. исследований. – Киев: Феникс, 2006. – 1175 с.
 31. Царенко О., Садовий М. Внесок українських учених у розвиток науки про напівпровідники. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Т. 2, № 12. С. 123−130.
 32. Царенко О.М., Ріжняк Р.Я. Вітчизняні фундатори вакуумної електроніки. Історія науки і біографістика. 2021. 3. http://inb.dnsgb.com.ua/2021-3/index.html
 33. Чечнев А. Загадочная «Точка» и неизвестная «Плоскость». URL: https://www.computer-museum.ru/articles/histekb/4090/
References
 1. 100 let Krasilovu Aleksandru Viktorovichu − sozdatelyu pervyh otechestvennyh tranzistorov [100 years old of Krasilov Alexander Viktorovich – the creator of the first domestic transistors]. URL: https://sites.google.com/site/izobretenietranzistora/home/pervyj-sovetskij-tranzistor [in Russian].
 2. Bieliaiev O.Ye. (2019. Vol. 54). Instytut fizyky napivprovidnykiv im. V.Ye. Lashkarova NAN Ukrainy − 58 rokiv u skladi NAN Ukrainy [The Institute of Semiconductor Physics V.Ye. Lashkaryova of the National Academy of Sciences of Ukraine – 58 years in the National Academy of Sciences of Ukraine]. Optoelektronyka y poluprovodnykovaia tekhnyka – Optoelectronics and semiconductor technology. P. 3−8 [in Ukrainian].
 3. Bukatevych N.I. (1968). Istoriia Odeskoho universytetu za 100 rokiv / vidpov. red. O.I. Yurzhenko [History of Odessa University for 100 years / ed. OI Yurzhenko]. K.: Published by Kyiv University. 422 p. [in Ukrainian].
 4. (1963. T. 8, № 10.) Vadym Yevhenovych Lashkarov (Do shistdesiatyrichchia z dnia narodzhennia [To the sixtieth anniversary of his birth]). Ukrainskyi fizychnyi zhurnal – Ukrainian Physical Journal. P. 1047−1050 [in Ukrainian].
 5. (2004). Holdman Oleksandr Henrikhovych. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. / redkol.: V.A. Smolii ta in. ; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [Encyclopedia of the History of Ukraine: in 10 volumes / editor: V.A. Smoliy and others. ; Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine]. K.: Naukova dumka, T. 2. 518 p. [in Ukrainian].
 6. Gol'dman Aleksandr Genrihovich. URL: https://amp.ru.google-info.cn/5210936/1/goldman-aleksandr-genrikhovich.html#article [in Russian].
 7. Holdman O.H. (1933). Fotoelektrychni yavyshcha, problema peretvorennia svitlovoi enerhii na elektrychnu ta ohliad z tsykh pytan Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu fizyky pry VUAN. U kn.: VUAN na sluzhbi sotsialistychnoho budivnytstva. Pratsi yuvileinoi sesii VUAN, prysviachenoi 15-littiu Zhovtnevoi revoliutsii [Photoelectric phenomena, the problem of conversion of light energy into electricity and a review of these issues of the Ukrainian Research Institute of Physics at the All-Ukrainian Academy of Sciences. In the book: All-Ukrainian Academy of Sciences in the service of socialist construction. Proceedings of the anniversary session of the Ukrainian Academy of Sciences, dedicated to the 15th anniversary of the October Revolution]. Kyiv. P. 117–135 [in Ukrainian].
 8. Hrushytska I.B., Sukhoterina L.I., Ye.A. (2015. № 3). Kyrylov – fundator odeskoi shkoly naukovoi fotohrafii [Kyrylov is the founder of the Odessa school of scientific photography]. Nauka ta naukoznavstvo – Science and science studies. P. 129–137 [in Russian].
 9. (2020). Instytut fizyky napivprovidnykiv im. V.Ye. Lashkarova NAN Ukrainy. 1960−2020 / redkol.: O.Ye. Bieliaiev (holova) ta in.; NAN Ukrainy, Instytut fizyky napivprovidnykiv im. V.Ye. Lashkarova [Institute of Semiconductor Physics V.Ye. Lashkaryov National Academy of Sciences of Ukraine. 1960−2020 / editor: O.Ye. Belyaev (chairman) and others; NAS of Ukraine, Institute of Semiconductor Physics. V.Ye. Lashkaryova]. Kyiv: Akademperiodyka. 290 p. [in Ukrainian].
 10. Keldysh L.V. (1985. № 9). Tammovskie sostoyaniya i fizika poverhnosti tverdogo tela. (K 90-letiyu so dnya rozhdeniya I. E. Tamma) [Tamm states and physics of a solid surface. (On the occasion of the 90th anniversary of the birth of I. Ye. Tamm)]. Priroda – Nature. P. 17−33 [in Russian].
 11. Kirillov Elpidifor Anempodistovich. URL: https://www.eduspb.com/node/689 [in Russian].
 12. Kyiak B., Proskura O. Dolia akademika Oleksandra Holdmana [The fate of Academician Olexander Holdman]. URL: https://web.archive.org/web/20150924114741/http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=43135 [in Ukrainian].
 13. Krasilov A.V., Rojzin N.M. (1958. T. 1. №6). Desyat' let poluprovodnikovoj elektroniki. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij [Ten years of semiconductor electronics. Proceedings of higher educational institutions]. Radioelektronika – Radio electronics, P. 639–646 [in Russian].
 14. Lashkarev V. E. (1941. №4-5). Issledovaniya zapornogo sloya metodom termozonda [The investigations of the barrier layer using the thermal probe method]. Izvestiya AN SSSR, seriya fizicheskaya – The news of the USSR Academy of Sciences, physical series. P. 442-446 [in Russian].
 15. Lytovchenko V. H. (2015. T. 12. № 3.) Doslidzhennia napivprovidnykiv, shcho pryvely do vidkryttia p-n perekhodu ukrainskymy uchenymy [The studies of semiconductors that led to the discovery of the p-n junction by the Ukrainian scientists]. Sensor Electronics and Microsystem Technologies. P. 28−34 [in Ukrainian].
 16. Lytovchenko V.H. (2014. T. 15, № 3). Moi naukovi kontakty z V.Ye. Lashkarovym − pershovidkryvachem p-n-perekhodu [My scientific contacts with V.Ye. Lashkaryov – the discoverer of the pn junction]. Fizyka i khimiia tverdoho tila – Solid state physics and chemistry. P. 449−456 [in Ukrainian].
 17. Malashevich B.M. (2013). 50 let otechestvennoj mikroelektronike. Kratkie osnovy i istoriya razvitiya [50 years of domestic microelectronics. The brief foundations and history of development]. Moskva: Tekhnosfera. 800 p. [in Russian].
 18. Malyutin A.E., Filippov I.V. (2006). Istoriya elektroniki [History of Electronics]. Moskva, Elektronnyj uchebnik. 213 p. [in Russian].
 19. Machulin V. (2010. № 10). Napivprovidnyky v usikh vymirakh (Instytutu fizyky napivprovidnykiv im. V. Ye. Lashkarova NAN Ukrainy — 50 rokiv) [Semiconductors in all dimensions (50 years of The V.Ye Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine)]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the NAS of Ukraine. P 42−46 [in Ukrainian].
 20. (2018). Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Vydatni dosiahnennia. 1918−2018 [National Academy of Sciences of Ukraine. Outstanding achievements. 1918−2018]. K.: «Feniks». P. 80−81 [in Ukrainian].
 21. Nitusov A. Tranzistornaya istoriya ili o vklade sovetskih i rossijskih uchyonyh v razrabotku poluprovodnikovyh tranzistorov [Transistor history or the contribution of Soviet and Russian scientists to the development of semiconductor transistors]. URL: https://www.computer-museum.ru /technlgy/triod.htm [in Russian].
 22. Nosov YU. (2008. №2). Tranzistor − nashe vse: k istorii velikogo otkrytiya [The transistor is our everything: to the history of the great discovery]. Elektronika: Nauka, Tekhnologiya, Biznes – Electronics: Science, Technology, Business. P. 118−123 [in Russian].
 23. Odeskyi fizyk Ye.A. Kyrylov yak osobystist ta naukovets [Odessa physicist E.A. Kyrylov as a person and a scientist]. URL: http://www.history.odessa.ua/publication10/stat79.htm [in Ukrainian].
 24. Pervyj sovetskij tranzistor [The first Soviet transistor]. URL: https://sites.google.com/site/ izobretenietranzistora/home/pervyj-sovetskij-tranzistor [in Russian].
 25. Peredistoriia stvorennia instytutu napivprovidnykiv AN URSR [Prehistory of the Institute of Semiconductors of the USSR Academy of Sciences]. URL: https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/History/50_years_institute/4.pdf [in Ukrainian].
 26. Strikha M.V. (2014. T.59. №8). Storichchia nauky pro napivprovidnyky: vytoky i ukrainskyi vnesok [Centuries of semiconductor science: origins and the Ukrainian contribution]. Ukrainskyi fizychnyi zhurnal – Ukrainian Physical Journal. P. 830−839 [in Ukrainian].
 27. Strikha M.V. (2013. №5 (43)). Nepomichenyi yuvilei (nautsi pro napivprovidnyky − 100 rokiv) [Unnoticed anniversary (science of semiconductors - 100 years)]. Svitohliad. P. 64−69 [in Ukrainian].
 28. Strikha M.V. (2013 T. 10. № 3). Yak pochynalas nauka pro napivprovidnyky [How the science of semiconductors began]. Sensor Electronics and Microsystem Technologies. P. 11−21 [in Ukrainian].
 29. Hramov YU.A. (1977). Fiziki: Biograficheskij spravochnik [The physicists: A Biographical Handbook]. – K.: Naukova dumka. 512 p. [in Russian]
 30. Hramov YU.A. (2006). Istoriya fiziki / YU.A. Hramov; NAN Ukrainy, Centr issledovanij nauchno-tekhnicheskogo potenciala i istorii nauki im. G.M. Dobrova, Ukr. o-vo istorikov nauki; In-t gumanit. Issledovanij [History of physics / Yu.A. Hramov; NAS of Ukraine, Center for Research of Scientific and Technical Potential and History of Science named after G.M. Dobrova, Ukr. Society of Historians of Science; Institute of Humanities. Research]. Kiev: Phoenix. 1175 p. [in Russian]
 31. Tsarenko O., Sadovyi M. (2017. T. 2, № 12). Vnesok ukrainskykh uchenykh u rozvytok nauky pro napivprovidnyky [The contribution of the Ukrainian scientists to the development of the science of semiconductors]. Naukovi zapysky Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity – Scientific notes of the Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University. Series: Problems of methods of physical-mathematical and technological education. P. 123−130 [in Ukrainian].
 32. Tsarenko O.M., Rizhniak R.Ya. (2021. 3) Vitchyzniani fundatory vakuumnoi elektroniky [Domestic founders of vacuum electronics]. Istoriia nauky i biohrafistyka – History of science and biography.. http://inb.dnsgb.com.ua/2021-3/index.html [in Ukrainian].
 33. CHechnev A. Zagadochnaya «Tochka» i neizvestnaya «Ploskost'» [The mysterious «Point» and the unknown «Plane»]. URL: https://www.computer-museum.ru/articles/histekb/4090/ [in Russian].
сайт создан компанией web студия