Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакційна політика

Забезпечення доступу читачів до якісних матеріалів збірника

Збірник «Історія науки і біографістика» є електронним науковим фаховим виданням з відкритим доступом. Користувачам сайту дозволяється завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, робити посилання на повні тексти статей у цьому збірнику без дозволу у видавця або автора/авторів. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Авторські права на оприлюднені матеріали залишаються у авторів. Автор несе повну відповідальність за зміст надрукованої статті та достовірність наведених у ній результатів.

Орієнтація на висвітлення широкого спектру питань історичної науки

Метою збірника є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних учених, так і аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів і вчених звань. Реалізація цієї мети забезпечує координацію наукових досліджень фахівців та сприяє їхній актуалізації. У збірнику публікуються результати наукових досліджень (наукові статті), оглядові статті, дискусійні матеріали, рецензії з різних галузей історичної науки та біографістики, ювілейні статті, некрологи, анонси про наукові заходи тощо.

Підтримка постійної активності видання

Пріоритетом збірника є забезпечення стабільної регулярності виходу нових випусків (виходить регулярно в кінці кожного кварталу).

Заохочення друкування якісних публікацій та підтримка моделі зразкової наукової етики у публікаціях

Електронне наукове фахове видання підтримує основні етичні вимоги до наукових публікацій Комітету з етики в публікаціях (COPE). Ці вимоги встановлюють основні норми поведінки й обов'язків членів будь-якого професійного наукового співтовариства по відношенню один до одного і до громадськості. Вони також забезпечують право кожного автора на інтелектуальну власність. Всі залучені у процес публікації особи (редактори, автори та рецензенти) мають орієнтуватися на етичні принципи у наукових публікаціях. Редакційна колегія та рецензенти електронного наукового фахового видання «Історія науки і біографістика» без упередження розглядають усі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також місце роботи автора.

Забезпечення якості надрукованих статей дієвим апаратом їх рецензування та відбору

Правила підготовки статей до видання надають можливість друку статей будь-якому науковцю у разі їхньої відповідності вимогам до якості матеріалів. До друку приймаються лише актуальні статті, що містять елементи наукової новизни та мають практичну значущість. Метою процедури контролю прийнятих до електронного наукового фахового видання статей є: забезпечення відповідності матеріалів вимогам наукового стилю викладення; стимулювання відповідальності авторів публікації щодо новизни викладених матеріалів та достовірності цитування; високого наукового рівня поданих матеріалів, їх практичного значення для вітчизняної та світової наукової спільноти.

Орієнтація взаємодії авторів з редколегією на покращення якості наданих статей

Процедура рецензування передбачає роботу з внутрішніми експертами журналу, які є визнаними фахівцями за відповідними сферами знань. Для цього окрім членів редколегії залучається широке коло науковців. Стаття приймається до збірника лише після її обговорення на засіданні редколегії при наявності позитивної рецензії експерта та підтримки більшістю членів редколегії, які є фахівцями у тій же галузі знань, що й автор статті. Повністю підготовлений випуск електронного наукового фахового видання розглядається та рекомендується рішенням Вченої ради Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. У разі аргументованої відмови рецензія та рішення редколегії надаються авторам у письмовій формі, що надає йому можливість доопрацювання статті чи заміни її іншим матеріалом.

Боротьба з необ’єктивним цитуванням

При прийнятті матеріалів до розгляду визначається відсоток оригінальності авторського тексту, який виноситься на засідання редколегії під час визначення можливості розміщення статті в збірнику.

Пріоритетність введення статей у світовий інформаційний простір

У збірнику публікуються новаторські (ексклюзивні) статті українською та англійською мовами (за вибором автора), не призначені для публікації в інших виданнях. З метою забезпечення доступу наукової спільноти до розробок авторів тексти статей розміщуються на сайті видання та ведеться робота з їхнього включення до бібліографічних і реферативних баз даних.

сайт создан компанией web студия