Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для авторів

Загальна інформація

У збірнику розміщуються результати досліджень з питань всесвітньої історії і історії України, історії науки й техніки, історіографії та джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, біографічні студії, краєзнавчі дослідження, рецензії, ювілейні статті, анонси тощо.

Рукописи, що подаються до збірника «Історія науки і біографістика», мають бути оригінальними та неопублікованими. Вони не повинні розглядатись одночасно іншими виданням. Відповідальність за зміст статті покладається на авторів, а не на редакторів чи видавців. Автори повинні ознайомитися з передачею авторського права до електронного наукового фахового видання «Історія науки і біографістика» Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

Подання мають бути оформлені згідно етичних стандартів у видавничій справі.

Порядок рецензування

Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика» з метою відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт. У виданні застосовується двостороннє сліпе (анонімне) рецензування. Рецензування безкоштовне. Більше інформації про процес рецензування.

Електронне наукове фахове видання «Історія науки і біографістика» не сприймає будь-які прояви плагіату і має свої специфічні критерії щодо його виявлення; користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах.

Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією. Більш детально про політику щодо плагіату.

Вимоги до оформлення статей

Стаття подається мовою оригіналу (українською або англійською).

Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має становити не менше 10 стор.

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; актуальність теми;
 • історіографія питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей (мети) статті, постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Розташування структурних елементів статті:

 • УДК (у верхньому лівому кутку);
 • фото автора (у верхньому лівому кутку);
 • ім’я, прізвище автора (авторів) (з правого боку, укр. мовою);
 • вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID, Researcher ID, місце роботи, поштова адреса установи (з правого боку, укр. мовою);
 • назва статті (великими літерами, по центру, укр. мовою);
 • анотація статті (укр. мовою, обсяг – не менше 1800 знаків без пробілів, включаючи ключові слова);
 • ключові слова (укр. мовою, 6-8 слів);
 • ім’я, прізвище автора (авторів) (з правого боку, англ. мовою);
 • вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID, Researcher ID, місце роботи, поштова адреса установи (з правого боку, англ. мовою);
 • назва статті (великими літерами, по центру, англ. мовою);
 • анотація статті (англ. мовою, обсяг – не менше 1800 знаків без пробілів, включаючи ключові слова);
 • ключові слова (англ. мовою, 6-8 слів);
 • текст статті мовою оригіналу;
 • список використаних джерел і літератури;
 • References.

Анотація статті повинна бути структурованою. Обов’язково містити мету дослідження та застосовані методи (методологію дослідження), основні одержані висновки. Анотація статті повинна бути інформативною (не повинна містити загальних фраз), змістовною (має відображати основний зміст статті й результати досліджень); логічною (відображати логіку подання результатів у статті).

Обов’язкова вимога до статей – якість, високий рівень англомовного перекладу.

Технічні вимоги до оформлення статті.

Поля: нижнє, верхнє, праве, ліве – 2 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів.

Щодо символів: у тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них. Для запобігання цього потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

Оформлення літератури.

Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв].

Список використаних джерел та літератури оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив у дію 01.07.2016 р. Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури. Розміщення використаних джерел у списку оформлюється за абеткою.

References оформлюється згідно стандарту APA.

Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (вибираємо варіант американська); для транслітерації російського тексту використовується безкоштовний сайт http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx.

Важливо пам’ятати, що в зарубіжних базах даних проста транслітерація назви джерела без її перекладу англійською мовою не має сенсу.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, додатково супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається в оригіналі або в сканованому вигляді електронною поштою.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

Важливо, щоб автор, який подає свою статтю, користувався єдиним варіантом транслітерації свого прізвища та імені. Таким чином він уникне створення в наукометричних базах декількох профілів (ідентифікаторів) і його науковий доробок буде врахований більш повно в межах одного профілю. Такі самі вимоги висуваються й до того, як автор подає свій науковий статус та назву організації, у якій він працює або проводить наукове дослідження.

Положення про авторські права

Якщо стаття прийнята до друку у міжвідомчому науковому збірнику «Історія науки і біографістика», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на електронну адресу (сканована копія) редакції видання.

Завантажити угоду

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

 • не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

 • не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Автор передає редколегії електронного наукового фахового видання «Історія науки і біографістика» права на:

 • розміщення статті на сайті збірника українською (англійською) мовою.
 • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

сайт создан компанией web студия