ННСГБ НААН
ПОГОДЖЕНО
Міністр аграрної політики
України
_____ Т. В. Кутовий
________________ 2016 р.
      ПОГОДЖЕНО
Президент УААН
______ Я.М. Гадзало
___________ 2016 р.
     
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
директор ДНСГБ УААН
________ В.А. Вергунов
______________ 2016 р.

Положення
про електронне наукове фахове видання —
міжвідомчий тематичний збірник

"Історія науки і біографістика"

1. Загальні положення

1.1. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН), керуючись Наказом Вищої атестаційної комісії України від 23.03.2005 № 149 у 2005 році започаткувала електронне фахове видання — міжвідомчий тематичний науковий збірник "ІСТОРІЯ НАУКИ І БІОГРАФІСТИКА".

1.2. Збірник не є самостійною юридичною особою. Для своєї діяльності використовує реквізити, печатки та розрахункові рахунки засновників.

1.3. Збірник — це документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді та має вихідні відомості. Включений до затвердженого ВАК, нині ДАК Міністерства освіти і науки України, переліку електронних наукових фахових видань (Постанова Президії ВАК України №1-05/4 від 12 квітня 2007 р.; наказ Міністерства освіти і науки України від 4.07.2014 р. № 793, додаток 8).

1.4. Метою Збірника є:

  • досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в історичних знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної та виробничої діяльності українських учених істориків і фахівців;
  • формування наукового потенціалу України, підтримка вчених та наукової молоді, роботи яких сприяють розвитку української державності.

Для реалізації даної мети у Збірнику можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: статті, тези наукових форумів. Опубліковані матеріали стосуються різноманітних питань історії науки та біографістики, на них можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

2. Видання і структура Збірника

2.1. Матеріали у Збірнику видаються українською, російською, англійською, німецькою мовами. Основна мова видання — українська.

2.2. Об'єм Збірника — до 15 друкованих аркушів. Збірник видається 4 рази на рік. Сфера розповсюдження — Україна та інші держави світу.

2.3. Збірник має власну сторінку на офіційному сайті ННСГБ НААН inb.dnsgb.com.ua, де розміщені повні оригінальні електронні версії з англомовними розширеними анотаціями. Електронну версію Збірника також виставлено на офіційному сайті НБУВ у розділі «Наукова періодика України».

3. Керівництво Збірника

3.1. Засновники Збірника призначають головного редактора, який організовує його роботу та відповідає за результати його діяльності. Головний редактор призначається та звільняється зі своєї посади при одноголосному рішенні засновників.

3.2. Головний редактор формує Редакційну колегію Збірника, склад якої затверджується на засіданні вченої ради ННСГБ УААН. До складу Редакційної колегії Збірника входять 23 особи, серед яких видатні вчені України, 22 доктори наук. Члени Редакційної колегії виконують функції експертів Збірника. Очолює Редакційну колегію доктор сільськогосподарських наук, професор В.А.Вергунов.

3.3. Редакційна колегія вирішує також технічні завдання, пов'язані з виданням журналу.

3.3. Редакційна колегія вирішує також технічні завдання, пов'язані з виданням журналу.

3.4. Для поліпшення діяльності Збірника головний редактор має право заключати договори з юридичними та фізичними особами, які можуть надавати фінансову та іншу допомогу у виданні Збірника. Спонсори на період діяльності договору стають його співвидавцями. Ім'я співвидавця може виноситися на титульну сторінку Збірника як елемент реклами. Редакційна колегія має право розміщувати на сторінках Збірника рекламну продукцію, яка не протирічить статусу видання.

4. Порядок внесення змін до Положення

4.1. Усі зміни й доповнення до положення вносяться у письмовій формі за згодою сторін.

5. Створення, реорганізація та ліквідація Збірника

5.1. Питання про припинення діяльності Збірника або його ліквідацію вирішується засновниками на підставі Законів України при повному погодженні усіх засновників.

26 серпня 2016 року

 

© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
dnsgb.com.ua